Fâtiha Suresi - 1. ayetAbdullah Parlıyan Meali
Dünyada herkesi, ahirette sadece mü'minleri rahmetine alan Allah adına.*

Ahmet Varol Meali
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ali Bulaç Meali
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Diyanet İşleri Meali (Eski)
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:

Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Bismillâhirrahmânirrahîm.[1][2][3]*

Diyanet Vakfı Meali
Rahmân ve rahîm olan Allah'n adıyla.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Elmalılı Meali (Orjinal)
Rahmân, Rahîm Allahın ismiyle

Hasan Basri Çantay Meali
Rahman ve rahim olan Allahın adiyle.

Hayrat Neşriyat Meali
Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle.(2)*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ'nın ismiyle (tilâvete başlarım).

Suat Yıldırım Meali
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla [59, 22-24]*

Şaban Piriş Meali
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

İbni Kesir
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla

Seyyid Kutub
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Tefhim-ul Kuran
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Yusuf Ali (English)
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful(19).*

M. Pickthall (English)
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

SURELER 1 - Fâtiha Suresi 2 - Bakara Suresi 3 - Âl-i İmrân Suresi 4 - Nisâ Suresi 5 - Mâide Suresi 6 - En’âm Suresi 7 - A’râf Suresi 8 - Enfâl Suresi 9 - Tevbe Suresi 10 - Yûnus Suresi 11 - Hûd Suresi 12 - Yûsuf Suresi 13 - Ra’d Suresi 14 - İbrahim Suresi 15 - Hicr Suresi 16 - Nahl Suresi 17 - İsrâ Suresi 18 - Kehf Suresi 19 - Meryem Suresi 20 - Tâ-Hâ Suresi 21 - Enbiyâ Suresi 22 - Hac Suresi 23 - Mü’minûn Suresi 24 - Nûr Suresi 25 - Furkân Suresi 26 - Şu’arâ Suresi 27 - Neml Suresi 28 - Kasas Suresi 29 - Ankebût Suresi 30 - Rûm Suresi 31 - Lokman Suresi 32 - Secde Suresi 33 - Ahzâb Suresi 34 - Sebe’ Suresi 35 - Fâtır Suresi 36 - Yâsîn Suresi 37 - Sâffât Suresi 38 - Sâd Suresi 39 - Zümer Suresi 40 - Mü’min Suresi 41 - Fussilet Suresi 42 - Şûrâ Suresi 43 - Zuhruf Suresi 44 - Duhân Suresi 45 - Câsiye Suresi 46 - Ahkâf Suresi 47 - Muhammed Suresi 48 - Fetih Suresi 49 - Hucurât Suresi 50 - Kâf Suresi 51 - Zâriyât Suresi 52 - Tûr Suresi 53 - Necm Suresi 54 - Kamer Suresi 55 - Rahmân Suresi 56 - Vâkı’a Suresi 57 - Hadîd Suresi 58 - Mücâdele Suresi 59 - Haşr Suresi 60 - Mümtehine Suresi 61 - Saff Suresi 62 - Cum’a Suresi 63 - Münâfikûn Suresi 64 - Teğâbun Suresi 65 - Talâk Suresi 66 - Tahrîm Suresi 67 - Mülk Suresi 68 - Kalem Suresi 69 - Hâkka Suresi 70 - Me’âric Suresi 71 - Nûh Suresi 72 - Cin Suresi 73 - Müzzemmil Suresi 74 - Müddessir Suresi 75 - Kıyâme Suresi 76 - İnsan Suresi 77 - Mürselât Suresi 78 - Nebe’ Suresi 79 - Nâzi’ât Suresi 80 - Abese Suresi 81 - Tekvîr Suresi 82 - İnfitâr Suresi 83 - Mutaffifîn Suresi 84 - İnşikâk Suresi 85 - Bürûc Suresi 86 - Târık Suresi 87 - A’lâ Suresi 88 - Gâşiye Suresi 89 - Fecr Suresi 90 - Beled Suresi 91 - Şems Suresi 92 - Leyl Suresi 93 - Duhâ Suresi 94 - İnşirâh Suresi 95 - Tîn Suresi 96 - Alak Suresi 97 - Kadr Suresi 98 - Beyyine Suresi 99 - Zilzâl Suresi 100 - Âdiyât Suresi 101 - Kâri’a Suresi 102 - Tekâsür Suresi 103 - Asr Suresi 104 - Hümeze Suresi 105 - Fil Suresi 106 - Kureyş Suresi 107 - Mâ’ûn Suresi 108 - Kevser Suresi 109 - Kâfirûn Suresi 110 - Nasr Suresi 111 - Tebbet Suresi 112 - İhlâs Suresi 113 - Felâk Suresi 114 - Nâs Suresi