Camiu's-Sagir Hadis Kitabı

1-) Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Ameller niyetlere göredir. Kişi için ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Şu halde kimin hicreti Allah ve Resulü için ise o kimsenin hicreti Allah ve Resûlünedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadın için ise, onun da hicreti hicret ettiği o şeyedir.

Kaynak: Buhari, Îman: 41; Müslim, Imâre: 155; İbnimace, Zühd:26.
Konu: Genel
6-) Ebû Mes'ud el-Bedrî (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son kavradığı söz şudur: "Utanmadıktan sonra istediğini yap."

Kaynak: Buhâri, Enbiya: 54; İbnimâce, Zühd: 17; Ebû Dâvud, Edeb:6.
Konu: Genel
7-) İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor: İbrahim'in (a.s.) ateşe atıldığında en son sözü, "Hasbiyallahü ve ni'me'l-vekîl [Allah bana yeter; O, ne güzel vekildir" oldu.

Kaynak: Hatib’in Tarih’inden
Konu: Genel
9-) Öfkelenme. Çünkü öfke yıkıcıdır.

Kaynak: İbni İbn Ebi'd-dünya.
Konu: Genel
10-) Ali (r.a.) rivayet ediyor ki: Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenme ve kendisinde olmayan şeyle övünmektir. Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aşmaktır. İyilikseverliğin tehlikesi başa kakmaktır. Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir. İbâdetin tehlikesi tembellik ve usanç duymaktır. Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir. İlmin tehlikesi unutmaktır. Yumuşak huyluluğun tehlikesi kendinden beklenen metanet ve salâbeti göstermemektir. Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir. Cömertliğin tehlikesi israftır.

Kaynak: Beyhaki’den.
Konu: Genel
11-) İbni Abbas'tan (r.a.) rivayetle: Dinin felâket kaynakları üçtür: (1) günah işleyen âlim, (2) zâlim idareci, (3) ibâdete gayretli câhil.

Kaynak: Deylemi’nin Müsnedü’l-firdevsi’nden.
Konu: Genel
12-) İbni Mes'ud (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûlullah (a.s.m.) şöyle buyuruyor: İlmin tehlikesi, unutmak; zayi edilmesi, ehil olmayana öğretmektir.

Kaynak: İbn Ebi Şeybe’den.
Konu: Genel
13-) İbni Mes'ud (r.a.) Peygamber Efendimizden (a.s.m.) rivayet ediyor ki: Bilerek faizi yiyen, yediren, ona kâtiplik eden, bilerek ona şahitlikte bulunan kimse, dövme yapan ve güzellik için yaptıranlar Kıyamet günü Muhammed'in dili ile lanete uğramışlardır.

Kaynak: Müslim, Musakât: 105; Neses, Talak: 13, Zînet: 23,24.
Konu: Genel
14-) Aişe (r.a.) rivayet ediyor ki: Ben kulun yediği gibi yerim, kulun oturduğu gibi otururum.

Kaynak: Ebu Ya’la Ve İbn Hibban’dan.
Konu: Genel
15-) Enes (r.a.) rivayet ediyor ki: Her takva sahibi kimse, Muhammed'in Ehl-i Beytindendir.

Kaynak: Taberani’nin Evsat’ından.
Konu: Genel
16-) Enes (r.a.) Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kur'ân ehli, ehlullahtır.

Kaynak: Hatib’in Tarihi’nden.
Konu: Genel
17-) İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Kızlarını evlendirmek hususunda anneleriyle istişare ediniz.

Kaynak: Ebû Davud, Nikâh: 23; Müsned, 2:34.
Konu: Genel
18-) Urs bin Ameyrete'den rivayetle: Evlilikleri hakkında kadınların fikrini alınız. Dul, kendi arzusunu açıkça ifâde eder. Bakirenin izni ise susmasidır.

Kaynak: Taberani’nin Kebir’inden
Konu: Genel
20-) Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor: Duaların sonunda söylenen "Âmin!" mü'min kullarının dili üzerinde Âlemlerin Rabbinin mührüdür.

Kaynak: İbni adiyy’in  El-kamil’i  Vetaberani’nin  El-kebir’inden
Konu: Genel
21-) Knes (r.a.) rivayet ediyor ki: Ayete'l-Kürsî, Kur'ân'ın dörtte biridir.

Kaynak: Ebu'ş-şeyh'in Seyab'ından.
Konu: Genel
23-) Muaz bin Enes'den rivayet ediliyor: İzzet, güç ve kuvvet kazanmak için okunacak âyet şudur: "Ham-dolsun o Allah'a ki, evlât edinmekten münezzehtir, mülkünde ortağı bulunmaz ve hiçbir şeyden de âciz değildir ki yardımcıya ihtiyacı olsun. Hürmet ve tazim ile Onun yüceliğini an." (İsrâ Sûresi, 17/111.)

Kaynak: Müsned, 3/439.
Konu: Genel
25-) Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayetle: Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünden döner. Kendisine emniyet edildiğinde hıyanet eder.

Kaynak: Buhari, İman: 24; Şehadat: 28, Vesaya: 8; Müslim,îman: 107; Ebû Davud, Sünnet 15; Timizi, İman: 14; Neseî, İman: 20; Müsned,2/189, 198, 200.
Konu: Genel
27-) Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Kur'ân'da iki âyet vardır ki, mü'minler için şifâdır ve Allah'ın^sevdiği şeylerdendir. O iki âyet Bakara Sûresinin son iki âyetidir [Âme-nerresûlü].

Kaynak: Deylemi’nin Müsnedü’l-firdevs’inden.
Konu: Genel
28-) Harmele bin Abdullah bin Evs'den Resûlullahtan (a.s.m.) rivayet ediyor: İyiliği yap, kötülükten sakın. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söyleyeceklerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve yap. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söyleyeceklerinden hoşlanmadığın şeylere dikkat et ve onları yapmaktan da sakın.

Kaynak: Beyhakî'nin şuabu’l-iman’ından.
Konu: Genel
29-) Behz bin Hakim 'den rivayet ediliyor: Hanımına tenasül uzvuna olmak şartıyla istediğin şekilde yaklaş. Ona yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Yüzüne karşı "Çirkinsin" deme ve dövme.

Kaynak: İbni Mâce, Nikâh, 23; Müsned, 53; Ebû Davud, Nikâh:49.
Konu: Genel
31-) îbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor ki: Davet edildiğinizde icabet edin.

Kaynak: Buhan, Nikâh: 74; Müslim, Nikâh: 99,102,104; Tirmizî,nikâh: 12; Müsned, 2:68,127.
Konu: Genel
40-) îbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor ki: Allah bid'atçının amelini bid'atmdan vaz geçinceye kadar kabul etmez.

Kaynak: İbni Mâce, Mukaddime: 7.
Konu: Genel
41-) Enes (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Allah belâ ve musibetlerin mü'min kulunun bedeni üzerinde hâkimiyet kurmasına izin vermez.

Kaynak: Deylemi’nin müsnedü’l-firdevs’inden
Konu: Genel
43-) İbni Ömer (r.a.) Resûlullahın (a,s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kaba davranana yumuşaklıkla muamele ederek, vermeyene vererek şerefi Allah katında arayınız.

Kaynak: İbni adiyy’in  El Kamil’inden.
Konu: Genel
45-) Ebû Hümeyd es-Sâidî'den rivayet ediliyor: Seni seven kimseye sen de ona olan sevgini bildir. Çünkü bu sevgiyi daha da sağlamlaştırır

Kaynak: Taberani’nin Kebir’inden.
Konu: Genel
51-) Ebû Mûsâ (r.a.) rivayet ediyor ki: Size müjde veriyorum. Siz de sonra gelenlere müjde verin ki, Allah'tan başka ilâh olmadığına samimî olarak şahitlik eden kimse Cennete girecektir.

Kaynak: Müsned, 4:402,411
Konu: Genel
53-) îbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor: Allah'ın en hoşlanmadığı helâl, boşanmadır.

Kaynak: Hakim’in müstedrek’i  Ve  Darimi’den
Konu: Genel
54-) Muâz (r.a.) rivayet ediyor ki: Allah'ın en çok buğzettiği yaratık îman edip sonra- küfre giren kimsedir.

Kaynak: Hemmam’ın el-fevaid’inden
Konu: Genel
55-) Âişe (r.a.) rivayet ediyor: Allah'ın en çok gazap ettiği kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir.

Kaynak: Buharî, Ahkâm: 34.
Konu: Genel
56-) Ebû Ümame (r.a.) rivayet ediyor: Allah'a verilen söz yerine getirilmesi en lâyık olan sözdür.

Kaynak: Taberani’nin Kebir’inden.
Konu: Genel
57-) Ibni Abbas (r.a.) rivayet ediyor ki: Allah en çok şu üç kişiye gazap eder:, (1) Mekke ve Medine'de günah işleyene, (2) dinde Câhiliye âdetini yaşatmak isteyene, (3) bir kimsenin haksız yere kanını dökmeyi şiddetle arzulayana.

Kaynak: Buhari, Diyat.9..
Konu: Genel
59-) Ebû'd-Derdâ (r.a.) Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: İhtiyacım ilgili yere ulaştıranı ayan kimsenin ihtiyacını ulaştırın. Kim bunu yaparsa, Allah Kıyamet günü ayaklarını Sırat köprüsünde sabit kılar.

Kaynak: Taberani’nin kebir’inden
Konu: Genel
62-) Ebû Karsafe'den rivayet ediliyor: Kim bir cami yaparsa, Allah da onun için Cennette bir ev yapar. Caminin temizliğini yapmak ise, Cennet kadınlarının mehirleridir.

Kaynak: Taberani’nin kebir’inden
Konu: Genel
63-) Ebû Said'den rivayet ediliyor: Su bardağını ağzından uzaklaştır, sonra nefes al.

Kaynak: Beyhaki’nin şuabü’l-iman’ından
Konu: Genel
64-) Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Ey Âdemoğlu, Rabbine itaat et ki, sana akıllı denilsin. Ona isyan etme ki, sana câhil denmesin.

Kaynak: Ebu nuaym’ın  Hilye’sinden
Konu: Genel
65-) îbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor: Ey Âdemoğlu! Sana Wı gelecek nimetler varken, seni azdıracak şeyleri istiyorsun. Ey Âdemoğlu, ne aza kanaat ediyorsun; ne de çoğa doyuyorsun.

Kaynak: Beyhaki’nin şibü’l-iman’ı  Ve  İbni adiyy’in  El-kamil’inden.
Konu: Genel
69-) Câbir (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Baş için kulak ve göz ne ise Ebû Bekir ve Ömer de benim için öyledir.

Kaynak: Ebû Ya'la'dan
Konu: Genel
70-) Seleme bin Ekvâ (r.a.) Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Ebû Bekir, peygamberler müstesna insanların en hayırlısıdır.

Kaynak: Taberani,nin kebir’i  Ve  ibni adiyy,in  El-kamil,inden
Konu: Genel
71-) İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyürüyor: mağarada can yoldasımdır. Ebû ir m kapısından başka mescide açılan bütün kapıları kapatın.

Kaynak: Abdullah Bin Ahmed Bin Hanbel'den.
Konu: Genel
71-) Ali (r.a.) rivayet ediyor: Su içtiğinizde emerek için. Ağzınıza dökercesine boşaltmayın.

Kaynak: Deylemi’nin müsnedü’l-firdevs’inden.
Konu: Genel
72-) Âişe (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Ebû Bekir benden, ben de ondanım. Ebû Bekir benim dünyada ve âhirette kardeşimdir.

Kaynak: Deylemi’nin müsnedü’l-firdevs’inden.
Konu: Genel
73-) Said bin Zeyd (r.a.) rivayet ediyor: Ebû Bekir Cennettedir. Ömer Cennettedir. Osman Cennettedir. Ali Cennettedir. Talha bin Ubeydullah Cennettedir. Zübeyr bin Av-vam Cennettedir. Abdurrahman bin Avf Cennettedir. Sa'd bin Ebî Vakkas Cennettedir. Saîd bin Zeyd Cennettedir. Ebû Ubeyde bin Cerrah Cennettedir

Kaynak: Timizi, Menâkib: 26
Konu: Genel
87-) Zeyd bin Harise (r.a:) rivayet ediyor ki: İlk vahyin indiği sıralarda Cebrail bana geldi, abdest ve namazı öğretti.

Kaynak: Buhal, Vuzu; 7; Müsned 1:268; 4:161.
Konu: Genel
87-) Zeyd bin Harise (r.a:) rivayet ediyor ki: İlk vahyin indiği sıralarda Cebrail bana geldi, abdest ve namazı öğretti.

Kaynak: Buhal, Vuzu; 7; Müsned 1:268; 4:161.
Konu: Genel
90-) Ebu Musa (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Rabbimden bir elçi geldi. Ümmetimin yarısını cennete koymakla onlara şefaat etmem arasında beni serbest bıraktı. Ben şefaati tercih ettim. Şefaat ümmetimden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimseler içindir.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Sure 9, 12, 13; Müslim,fedailu’s-sahabe: 25; Münafikin: 4; Tirmizi, Kıyame: 13; İbn Mace, Zühd: 13.
Konu: Genel
91-) Ebu Talha (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Bana Rabbimin katından bir melek geldi ve şöyle dedi: Ümmetinden kim sana bir salavat getirirse Allah bundan dolayı ona on sevap yazar, on günahını siler, derecesini on kat yükseltir ve getirdiği salavatın aynısıyla karşılık verir.

Kaynak: Müsned: 4/29.
Konu: Genel
93-) Huzeyfe (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Gökten daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi, selam verdi, sonra Hasan ve Hüseyin’in Cennet gençlerinin, Hz. Fatıma’nın da Cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb: 31.
Konu: Genel
93-) Huzeyfe (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor: Gökten daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi, selam verdi, sonra Hasan ve Hüseyin’in Cennet gençlerinin, Hz. Fatıma’nın da Cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb: 31.
Konu: Genel
95-) Zeyd es-Sillemi'den rivayet ediliyor: Sizin için ölüm kesin olarak takdir edilmiştir; ya azap getirir, ya da saadet.

Kaynak: İbni ebi’d-dünya  Ve  Beyhaki’nin şi’bü’l-iman’ından
Konu: Genel
97-) Ebû Derdâ (r.a.) rivayet ediyor: Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacına kavuşmayı ister misin? Öyle ise yetime merhamet et, başını okşa, yiyeceğinden ona yedir ki, kalbin yumuşasm ve ihtiyacına kavuşasm.

Kaynak: Taberani’nin kebir’inden.
Konu: Genel