Sahîh-i Müslim Hadis Kitabı

1-) İma Mâlik'in meşhur kavline göre kadın medhulün bihâ olsun olmasın bu sözle üç talâk vâki' olur. Lâkin erkek üç talâktan daha aza niyet ettiğini söylerse, iddiası yalnız gayr-i medhulün bihâ (yani cima' edilmeyen) karısı hakkında kabul edilir. Bu mezhep Hazret-i Ali ile Zeyd, Hasan-ı Basrî ve Hakem'in kavilleridir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Boşama
Konu: Karısını Kendine Haram Edip De Boşamayı Niyet Etmeyan Kimseye Keffaret Vacib Olması Bâbı
1-) Üzerine besmele çekmek şartıyîe yayla avlanmak caizdir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Av, Kesilen Ve Etî Yenen...
Konu: Öğretilmiş Köpeklerle Avlanma Bâbı
1-) - Bu sözün mânası: Biz Ölüleri nasıl dirilteceğini görmeye İbrahim (aleyhisselâm)'dan daha meraklıyız, demektir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Delillerin Bir Birini Takviyesiyle İtminan-ı Kalbin Artması Bâbı
1-) Bir kimsenin sevdiğini yalnız Allah için sevmesi.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Kendileriyle Vasıflanan Kimsenin İmanın Tadını Bulduğu Hasletlerin Beyanı Bâbı
1-) Hazret-i Alî ve Abdullah b. Ömer (radıyallahü anh) dan rivâyet olunan bir kavle göre Kâbe'ye yürüyerek gitmeyi nezre-den bir kimse bundan âciz kalırsa yürüyebildiği kadar yürür; yürüyemez oldu mu binek gider; ve bir koyun kurban eder Atâ, Hasan-ı Basrî İmâm A'zam- ve İmâm Şafiî buna kail olmuşlardır. İmâm A'zam'a göre âciz kalmadan hayvana binenin hükmü de budur; yalnız yemininden döndüğü için keffaret verir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Adak
Konu: Kaneye Yürüyerek Gitmeyi Nezreden Kimse Bâbı
1-) Hârice bi'rin sıfatıdır; sıfatla mevsuf tenvinlidirler; ve «Akan kuyu» mânasını ifâde ederler.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Tevhid Üzere Ölen Kimsenin Kati Olarak Cennete Gireceğine Delil Bâbı
1-) - «Her kim Allaha ve son güne imân ediyorsa yâ hayır söylesin yahud sussun!»

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Komşuya Ve Müsafire İkramı Teşvik, Hayır Konuşmak Müstesna Olmak Üzere Sükütu İltizam Ve Bütün Bunların Îmandan Oluşu Bâbı
1-) İhtimal Ebû Said (radıyallahü anh) sonradan yetişmiş; o gelinceye kadar i'tiraz eden zât sözüne başlamış; Ebû Said onlar konuşurken gelmiştir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Münkeri Nehyetmenin İmandan Olduğunu, İmanın Artıp Eksildiğini, İyiliği Emir Ve Kötülükden Nehyin Vacib Olduklarını Beyan Bâbı
1-) - Kırda fazla suyu olup da onu yolcuya vermeyen,

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Elbise Eteğini Yerde Sürümenin, İhsani Başa Kakmanın, Mali Yeminle Satmanın Ağır Şekilde Haram Kılındığını, Kıyâmet Gününde Allehın Kendilerile Konuşmayacağı, Bakmayacağı Ve Temize Çıkarmayacağı, Kendilerine Elim Azab Olan Üç Kişiyi Beyan Bâbı
1-) Muhsanelerden murâd evli kadınlardır. Milkden murâd ise hassaten esîr almak suretiyle hâsj olan milktir. Zira nikâhın feshini ve kadının esir alan kimseye helâl olmasını İktizâ eden budur. Mezkûr kavil Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, cumhûr-u sahabe, cumhûr-u tabiîn ve dört mezhebin İmâmlarından rivâyet olunmuştur. sebep mücerred esîr almak mıdır yoksa yalnız kadını esîr etmek midir? meselesinde ihtilâf olunmuştur. İmâm Şafiî'ye göre kadının kocasından ayrılmasına sebep mücerred esîr alınmasıdır. A'zam ındinde ise sebep, kadının yalnız başına esir edilmesidir. Şayet kocası ile birlikte esir edilirse kadın esir alana helâl olmaz. Bu bâbda Hanefîler'le Şâfiîler arasında karşılıklı ftiraz ve cevaplar teati edilmiştir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Ebvabu Taksîri's-salât
Konu: Esir Kadınla İstibradan Sonra Cimaın Caiz Oluşu Kocası Varsa Nikahının Esaretle Bozulması Bâbı
1-) Bir kimse bâzı hallerde süt kardeşinin veya süt kız kardeşinin annesi ile evlenebilir. Bu haller üç surette tasavvur olunur ; Neseben kardeşinin veya kız kardeşinin süt annesini nikâhla almak caizdir. Süt kardeşinin veya süt kız kardeşinin neseben annesini nikâhla almak caizdir. Süt kardeşinin süt kız kardeşinin süt annesini almak caizdir. (Yani beraberce bir kadından süt emen çocukların başka süt anneleri varsa bu çocuklara nikâhları caizdir.) neseben kardeşinin veya kız kardeşinin annesi ile evlenmek bu suretlerin hiç birinde caiz değildir. Çünkü bir kimsenin neseb ciheti ile kardeşini veya kız kardeşinin annesi yâ öz annesi yahud üvey anne-sidir Bunların İkisi de o kimseye haramdır.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Ebvabu Taksîri's-salât
Konu: Doğum İtibariyle Haram Olan Herşeyin Süt İtibariyle De Haram Olması Bâbı
1-) Ashâb-ı kirâm'dan iki namazı cemî' sureti ile birden kılanlar: Alî b. Ebî Tâlib, Enes b. Mâlik, Abdullah b. Amr, Âişe, İbn Abbâs, Üsâmetü'bnü Zeyd, Câbir b. Abdillâh, Huzeymetü'bnü Sabit, Abdullah b. Mes'ûd, Ebû Byyûb, Ebî Saîd ve Ebû Hüreyre (radıyallahü anhûm) hazerâtidır. Dâvûd'un zararsız bir senedle tahrîc ettiği Hazret-i Alî hadîsinde: «Alî (radıyallahü anh) sefere çıkarsa güneş batıp karanlık çökmeye başladıkdan sonra yola revân olur, sonra hayvanından inerek akşam namazını kılar; sonra akşam yemeğini yer; sonra yatsıyı kılar ve: Ben, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'i böyle yaparken gördüm; derdi.» buyurulmaktadır. Mânâ itibârı ile temâmiyle buna benziyen diğer bir rivâyeti de İbn Ebî Şeybe «El-Mûsannef» İnde tahrîc etmişdir. rivâyet ettiği Hazret-i Alî hadîsinde ise: «Alî (radıyallahü anh) dedi ki: Peygamber (sallallahü aleyhi ve Sevenı) güneşin zeval vaktinde yola çıkarsa Öğle ile ikindiyi toptan kılar; şayet yola acele ederse ikindiyi Öne alır, öğleyi de vakti girer girmez acele kılar; böylece aralarını cemî ederdi.» denilmekte ise de bu hadîsin isnadı sahih değildir. hadîsi, Bâbımız hadîslerinden biridir. Mezkûr rivâyeti Buhârî ile Ebû Dâvûd ve Nesâî dahi tahrîc etmişlerdir, b. Amr hadîsini İbn Ebî Şeybe «Mu-sannef» inde; İmâm Ahmed b. Hanbel de «Müsned» inde tahrîc etmişlerdir. Bu hadîsde: «Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) Benî Mustalık gazasında, iki namazı toptan kıldı.» denilmektedir. Yalnız hadîsin râvıleri arasında Haccâc b. Ertât vardır ki, hüccet olup olmadığı ihtilaflıdır. (radıyallahü anha) hadîsini İbn Ebî Şeybe «Musannef» inde; İmâm Ahmed «Müsned» inde tahrîc etmişlerdir. Mezkûr hadîsde,: ve bazen de merkep üzerinde nafile namaz kılmış demekdir. Onun içindir ki İbn Battal: «Seferde eşek ile katır ve diğer hayvanların üzerinde nafile namaz kılmak arasında bir fark yokdur; namaz kılan kimsenin hayvanın dizginini tutması ve ayaklarını sallaması caizdir. Yalnız konuşamaz; bakınamaz ve semerin kenarına secde edemez. Belki sücûd'u, rükû'undan daha alçak olmak üzere îmâ eder. Bu da Allah'ın kullarına bir rifk-u rahmetidir.» demişdir. «Aynü't-temr» Şam'a doğru Irak yolu üzerinde bir yerdir. Hazret-i Ebû Bekir devrinin, sonunda burada Hâlid b. Velîd ile acemler arasında meşhur bir harp vuku' bulmuş; Hazret-i Hâlid Kişranm elinde araplardan bâzı rehineler bulmuştu ki, müfessir Kelbîn'in dedesi ile Hazret-i Osman’ın kölesi Humrân ve Hazret-i Enes'in kölesi Şîrîn bunların arasında idi.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Yolcuların Namazı Ve ...
Konu: Seferde İki Namazı Birden Kılmanın Cevazı Bâbı
1-) Müslümanların ileri hatları yeni Müslüman olmuş gençlerden müteşekkildi. Bunlar gençlik sâikasıyla zırh giymeğe bile lüzum görmemişlerdi.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Zekât
Konu: Müellefe-i Kulüba Müslümanlığa Yatıştırmak İçin Atıyye Verilmesini, İmanı Kuvvetli Olanlara Sabır Tavsiye Buyurulması Bâbı
1-) - Ehl-i kitaptan olup peygamberine iman eden bir kimse Nebiy (sallallahü aleyhi ve sellem)'e erişir; ona da iman eder;ona da tabî' olur ve tastık eylerse işte bu kimseye iki ecir vardır.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Peygamberimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in Bütün İnsanlara Gönderildiğine Ve Bütün Dinlerin Onun Dinile Neshedildiğine İmanın Vücubu Bâbı
1-) Zırr b. Hubeyş Şöyle dedi: Übeyyü'bnü Kâ'b (radıyallahü anh)'a Muavvizeteyn'i sordum; bana şu cevâbı verdi: (Bunu) ben de Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'e sordum da, bana şu cevâbı verdi. söyle denildi; ben de söyledim.» İşte biz de Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in söylediği gibi söylüyoruz.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Yolcuların Namazı Ve ...
Konu: Muavvizeteyni Okumanın Fazileti Bâbı
1-) Bazılarına gb're buradaki küfürden murad, bu iki şeyin küf-fann amellerinden ve cahiliyyet devri adetlerinden olmalarıdır. Nitekim Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) kadınlar kendisine beyat ederken ölüye feryad edip ağlamayacaklarına dair onlardan söz almış: «Ölenin arkasından yanaklarına vuran, ceplerini yırtan ve cahiliyet da'vasın-aa bulunan bizden değildir.» buyurmuştur. Bu hususta onbeş sahâbiden hadis rivâyet edilmiştir. Aynî (Rahimehulloh) «Umdetü'l-Kaari» adlı Buhârî şerhinde bu zevatın isimlerini ve rivâyet ettikleri hadisleri sıralamıştır. Biz, «et-Tavzih» sahibinin yaptığı gibi yalnız isimlerini saymakla iktifa edeceğiz. zevat: 1- İbn Mes'ud, 2- Ebû Mûsâ el-Eş'ari, 3- Ma'kıl b. Mu-karrin, 4- Ebû Mâlik el-Eş'ari, 5- Ebû Hüreyre, 6- İbn Abbâs, 7- Mua-viye, 8- Ebû Said-i Hudrî, 9- Ebû Ümâme, 10- Alî b. Ebî Tâlib, 11- Câ-bir, 12- Kays b. Âsim, 13- Cünâdetü'bnü Mâlik, 14- Üraraü, Atiyye, 15- Ümmü Seleme (radıyallahu anhüm) hazeratıdır. istihza, gıybet ve kazif yani, namuslu kadınlara zina iftirası gibi şeyleri de yasak etti. Çünkü bunlar da cahiliyet devri amel-lerindendir. Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) «Allah sizden cahiliyet kibrini, soy sop ile öğünmeyi kaldırmıştır.» buyurmuştur.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Nesebe Dil Uzatmaya Ve Ölüye Ağlamaya Küfür Adı Verilmesi Bâbı
1-) Kanın kuvvetli renkte geldiği günler onbeş günü geçmeyecektir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Hayz
Konu: Müstehaze, Müstehazenin Yıkanması Ve Namazı Bâbı
1-) Eti tartısız olarak taksim etmek caizdir. Çünkü ma'rûf kabîlin-dendir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Mescidler Ve Namaz Kılınan...
Konu: İkindiyi Vaktin Evvelinde Kılmanın Müstehab Oluşu Bâbı
1-) Mütevâtir hadis yine kendisi gibi mütevâtir olan bir hadisle nesh edilir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Hayz
Konu: «su Ancak Sudan Dolayı İcab Eder» Hadisi Bâbı
1-) İslâm dininde zinadan neseb sabit olmazsa da, ihtimal Benî İsrâil'in şeriatında bu caizdi.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, İyilik, Sile Ve Âdâb
Konu: Anneye-babaya Taatın Nafile Namaz Vesaireden İleri Tutulması Bâbı
1-) Hurmanın sabahleyin yenilmesi bildirilmiştir. Öğle ve akşam zamanlarında yenilse zikredilen fayda hasıl olmaz. Hadîsin bir rivâyetinde mekân kaydı bile konulmuş, yayla hurmasında şifa vardır, buyurmuştur.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, İçkiler
Konu: Medine Hurmasının Fazileti Bâbı
1-) Tabaklanmakla köpek ve domuz derisinden mâda bütün derilerin içi ve dışı temiz olur. Artık bu deriler yaş ve kuru bütün yiyecekler hususunda kullanılabilir. Ölen hayvanın eti yensin yenmesin derisi kullanılabilir. Ashâb-ı Kiramdan Ali b. Ebî Talib ile Abdullah b. Mes'ud (radıyallahü anhûma)'nın ve İmâm Şafiî'nin mezhebleri budur.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Hayz
Konu: Ölü Hayvan Derilerinin Dibagatla Temizlenmesi Bâbı
1-) Kelime-i tevhidi diliyle söylemek.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: İman Şubelerinin Sayısını, Bunların En Üstün Ve En Aşağı Derecede Olanını; Utanmanın Faziletini Ve İmandan Olduğunu Beyam Bâbı
1-) Mâkûl sebep ve illetleri bilinmese bile Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’in sünnetine tâbi olmak vâcibdir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Hacc
Konu: Tavafda Hacer-i Esvedi Öpmenin Müstehab Oluşu Bâbı
1-) Katili maktulün sözü ile öldürmek ve kısası katilin suç âleti ile yapmak İslâmiyetin ilk zamanlarına mahsustu.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Kasâme, Muhakibler, Kısas...
Konu: Taşla Ve Diğer Keskin Ve Ağır Şeylerle Vuku Bulan Ölümde Kısasın Sübutu; Kadın Öldürmesi Sebebi Île Erkeğin Öldürülmesi Bâbı
1-) O rivâyetlerden mahreçlerinin sahîh, ravîlerinin mu'temed olduklarını bildiklerinden başkasını rivâyet etmemek;

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Mukaddime
Konu: Mevsuklardan Rivâyet Ve Yalancıları Terk Etmenin Vücubu Bâbı
1-) Habeşistan'a hicret.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Emirlik
Konu: Mekkenin Fethinden Sonra İslam, Cihad Ve Hayır Üzerine Beyat Edilmesini Ve: «fetihden Sonra Hicret Yoktur!»
1-) Hazret-i Alî hadîsini evvelâ İshâk b. Râhuye «Müs-ned»inde tahrîc etmiş; sonra ondan alarak Beyhakî rivâyet etmişdir. Bu hadîsde: (sallallahü aleyhi ve sellem) sabah ile ikindi namazları müstesna olmak üzere her farz namazdan sonra ikişer rek'ât nafile kılardı.» denilmişdir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Yolcuların Namazı Ve ...
Konu: İçinde Namaz Kılınmakdan Nehy Edilen Vakitler Bâbı
1-) Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in kılamadığı öğle sünneti bir güne yânı Abdülkays hey'eti ile meşgul olduğu güne mahsûs-du. İkindiden sonra nafile kılması ise ömrü boyunca devam edip gitmişdir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Yolcuların Namazı Ve ...
Konu: Peygamber Sallallahü Aleyhi Ve Sellemin İkindiden Sonra Kılmakda Olduğu İki Rekat Namazı Tanıma Bâbı
1-) -Bu rüzgârların iki dane olması ve birinin Yemen'den, diğerinin Şam'dan gelmesi muhtemeldi?.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Kıyâmete Yakın Zuhur Edecek Ve Kalbinde Bir Parça İman Bulunanları Öldürecek Olan Rüzgar Bâbı
1-) Umumî hitaplar: îman edenler namaza kalkmak İstediğiniz zaman yüzlerinizi yıkayın...» — Mâide: 7 — gibi.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Allahdan Başka İlah Yoktur; Muhammed Allahın Resûlüdür... Deyinceye Kadar İnsanlarla Çarpışmanın Emri Babı
1-) - Onu tasdik etmemelidir. Çünkü nemmâm fâsiktir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Koğuculuğun Ağır Şekilde Haram Kılındığını Beyan Bâbı
1-) Cumhûr'a göre bu hadîsler, öldükten sonra arkasından ağlanmasını vasiyet edenlere mahsûsdur. Bu vasiyet tenfîz yani fer-yâd edildiği takdirde, ölen kimseye azâb olunur. Fakat vasiyet bulunmamak şartı ile ölen bir kimsenin arkasından âh-u zâr etmek, o kimsenin azâb görmesine sebebolmaz. Çünkü Teâlâ Hazretleri: Hiç bir günahkâr nefis, başkasının günâhını yüklenmez.» buyurmuştur. ki: «Öldükten sonra yas tutarak feryâd-u figânda bulunmayı vasiyet etmek, araplann âdeti idi. Bunu meşhur «Muallâka» sahipli rinden Tarafetü'bnü Abd bile yapmıştır. Binâenaleyh mutlak olan bu hadisler Arapların âdetlerine hamlolunurlar.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Ebvâbu Salâti'l-havf
Konu: Ölen Kimsenin, Ailesinin Ona Ağlaması Yüzünden Azab Olunması Bâbı
1-) Ebû Râfi' hadisini Ebû Dâvûd ile Nesai tahric etmişlerdir. Bu hadiste şöyle denilmektedir: (sallallahü aleyhi ve sellem) Benî Mahzûm'dan bir zâtı zekât toplamaya me'mûr etti, o zât da Ebû Râfi'e: Bana arkadaş ol! Çünkü sen zekât toplamanın usûlünü bilir-sin; dedi. Ebû Râfi'i Dur! Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)'e gidip sorayım; dedi. Ve Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'e gelerek sordu. Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) kendisine: Bir kavmin azatlısı, kendilerinden sayılır. Bize sadaka helâl değildir; buyurmuşlar. Râfi'in ismi ihtilaflıdır. «İbrahim» diyenler olduğu gibi, «Eşlem» yahut «Sabit- ve «Hürmüz» olduğunu söyleyenler de vardır. Oğlu Ubeydullah, Hazret-i Ali’ nin kâtibi idi. Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in sadaka me'mûru tâyin ettiği zâtın ismi: Erkanı b. Ebî'l-Erkam'dır.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Zekât
Konu: Resûlüllah Sallallahü Aleyhi Ve Sellem İle Beni Haşim Ve Benil - Muttalibden İbaret Olan Âline Zekat Almanın Haram Kılınması Bâbı
1-) Kuvvet sahibi, adale'îi, sadaka verici, muvaffak!

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Cennet Ve Onun Nimetleri...
Konu: Dünyada Cennetliklerle Cehennemliklerin Bilinecekleri Sıfatlar Bâbı
1-) Mâzirî şöyle diyor: «Vâki olan bu sözün zahiri Abbâs'a lâyık değildir. Hazret-i Alî de bu söylenen vasıfların tamamı şöyle dursun —hâşâ— bazısı bile yoktur. Evet, biz Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’den bir de onun şehâdet ettiklerinden mâda kimsenin masum olduğunu kat'î olarak söyleyemeyiz; ama sahabe (radıyallahü anhüm ve ecmain) hakkında hüsnü zanda bulunmaya, onlardan her kötülüğü nefyetmeye memuruz! Bu rivâyetin bütün te'vîl yollan kapanırsa, yalanı râvilerine nisbet ederiz. Bu mânâyı ele alan bazı âlimler böyle sözleri yazmaktansa nüshalarından çıkarmayı vera' ve takvaya daha uygun bulmuşlar; ihtimâl bunları râvilerin vehmine hamletmişlerdir. bu sözler mutlaka kabul edilecek-ve râvilere de vehim isnat etmiyeceksek o takdîrde en güzel te'vîl şudur: Hazret-i Abbâs bu sözleri kardeşi oğluna nazı geçtiği için söylemiştir; çünkü oğlu yerindedir. Onun hakkında inanmadığı ve kardeşi oğlunun berî olduğunu bildiği şeyleri söylemiştir. Belki de bu sözlerle onu kendince hatalı saydığı inancından vazgeçirmek istemiştir. Ona göre bu işi kasden yapan bir kimse bu çirkin sıfatlarla vasıflanabilir. Alîye göre ise vasıflanamaz. Bu mesele bir Mâlikî'nin (Nebîz içenin dîni noksandır.) sözüne benzer; halbuki Hanefi (Noksan değildir) der; ve her ikisi de kendi İtikadında haklıdır. tevîli yapmak mutlaka lâzımdır; çünkü dâva Ömer (radıyallahü anh)’ın meclisinde geçmiştir. Kendisi halîfedir. Osman, Sa'd, Zübeyr ve Abdurrahman (radıyallahü anh) da oradadırlar. Ve hiç biri bu sözleri reddetmemiştir. Halbuki kendileri münkeri red hususunda şiddet gösteren zevattır. Bunun sebebi: Hâl karinesi ile Abbâs'ın zahirine inanmadığı sözü —yasağı mübâlegah olsun diye— söylediğini anlamış olmalarıdır. Ömer (radıyallahü ânh)'ın: «Siz Ebû Bekr'e geldiniz; onu da yalancı, günahkâr, vefasız, hâin Saydınız!- sözü ile kendisi hakkında dahi aynı kanaatte olduklarını söylemesi de bu suretle te'vîl edilir...» Aynî, Mâzi'rî'nin bu te'vîlini de faydasız bulmuş ve: «Bu sözleri kitâbtan çıkarmak îcabeder. Hâşâ Abbâs bunları söylememiştir; bilhassa Ömer'in ve sahabeden bir cemaatin huzurunda bu olamaz. Ömer böyle şeylere susacaklardan değildir...» demiştir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Cihâd Ve Siyer
Konu: Ganimetin Hükmü Bâbı
1-) Hadîsi Hazret-i Enes'den birçok kimseler rivâyet etmiştir ki; Katâde, İshâk b. Abdillâh, Mansûr b. Zâdan, Eyyûb, Ebû Neâme, Aziz b. Şüreyh, Hasan, Sâbit-i Bünânî, Humeyd-i Tavîl ve Muhammed b. Nûh bunlar meyânındadır. Katâde rivâyetini Buhârî, Müslim ve Nesâî tahriç etmişlerdir. İshâk b. Abdillâh rivâyetini Müslim, Mansûr rivâyetini Nesâî tahriç etmiştir. Nesâî'nin rivâyetinde Enes (radıyallahü anh): «Bize okuduğunu işittirmedi» demektedir. Eyyûb rivâyetini İmâm Şafiî, Nesâî ve İbn Mâce; Ebû Neâm'e rivâyetini Beyhakî tahrîc etmişlerdir. Beyhakî rivâyetinde; «Besmeleyi okumazlardı; yanı okuduklarını işittîrmezlerdi.» denilmiştir. Aziz b. Şüreyh rivâyetini Dâre Kutnî; Hasen rivâyetini Taberanî tahrîc etmişlerdir. Bu rivâyette: «Besmeleyi gizli okurdu» denilmiştir. Sabit hadîsini Beyhakî ile Tâhavî tahrîc etmişlerdir. Bu hadîsde de Hazret-i Enes'in: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ile Ebû Bekr ve Ömer besmeleyi aşikâre çekmezlerdi» dediği görülmektedir. Humeyd-i Tavîl ile Muhammed b. Nûh rivâyetlerini Tahavî tahrîc etmiştir. Katâde'den dahi: Şu'be, Hişâm, Ebû Avâne, Eyyûb, Saîd b. Ebî Arübe, Evzâî ve Şeybân rivâyet etmişlerdir. Bunlardan Şu'be rivâyetini Buhârî ile Müslim, Hişâm rivâyetini Ebû Dâvûd; ,Ebû Avâne rivâyetini Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâpe tahrîc etmişlerdir. Tirmizî onun hakkında: «Hasen Sahih bir. hadistir» demiştir. Eyyûb rivâyetini Nesâî ile İbn Mace, Saîd b. Ebî Arûbe rivâyetini Nesâî; Evzâî rivâyetini Müslim; Şeybân rivâyetini de Tahavî tahric etmişlerdir. bu hadîsi Şu'be'den de bir cemâat rivâyet etmiştir ki Hafs b. ömer hadîsini Buhârî; Muhammed b. Cafer hadîsini Müslim; A’meş hadîsini Tahavî tahrîc etmişlerdir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Namaz
Konu: Namazda Besmele Aşikar Okunmaz Diyenlerin Delili Bâbı
1-) Buhârî'deki rivâyetinde «Müezzin, sabah ezânmi okumak için dikildiği zaman.» denilmişdir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Yolcuların Namazı Ve ...
Konu: Sabah Namazının İki Rekat Sünnetini Kılmanın Müstehab Oluşu; Bunlara Teşvik Ve Mezkür İki Rekatın Hafif Fakat Devam Üzere Kılınması Ve Bu İki Rekatda Okunması Müstehab Olan Sürelerin Beyanı Bâbı
1-) Zina eden seyyib,

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Kasâme, Muhakibler, Kısas...
Konu: Müslümanın Kanını Mubah Kılan Şeyler Bâbı
1-) Arablar misafire veya yolcuya süt ikram etmesi için çobanlarına izin verirlerdi. Bu onların âdeti idi.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Zühd Ve Rakâik
Konu: Hicret Hadisi Bâbı Buna Göç Hadisi De Denilir
1-) Kîl-ü İcaali;

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Da'vâlar
Konu: Hacet Yokken Çok Mesele Sormaktan, Vermeyip İstemekten —ki Bundan Murad Ödemesi Gereken Bir Hakkı Edadan Kaçınmak Yahut Hakkı Olmayan Şeyi İstemektir— Nehiy Bâbı
1-) Hadîs-i şerif'de bu dört kişiden başkalarının Kur'ân-ı Kerîm'i tamamen Öğrenmediklerine dair bir sarahat yoktur. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’in muradı ensârdan Kur'ân'ı öğrenen dört kişi olabilir. Geri kalan ensârla muhacirlerin onu bilmediklerini söylememiştir. Müslim'den başkalarının rivâyetlerine göre Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) devrinde Kur'ân-ı Kerîm'in birçok cemaatlar ezberlemişlerdir. Ma'ziri bunlardan onbeş sahabenin ismini zikretmiştir. Sahih hadîsde beyân edildiğine göre Yemâme harbinde Kur'ân'ı cem eden yetmiş hafızın şehid edilmiştir. Bu harb Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)'in vefatına yakın yıllarda olmuştur. Artık onun sağlığında şehid edilenlerin sayısı bu kadar olunca, hayatta kalanların ne kadar olacağını bir düşünmelidir. Bu hadîsde Ebû1 Bekr, Ömer, Osman, Ali ve diğer büyük ashâb-ı kirâm zikredilme-miştir. Halbuki bu zevatın hayr hususunda gösterdikleri bunca hırs ve rağbetle beraber Kur'ân'ı ezberlemedikleri düşünülemez. Binâenaleyh bu hadîse: Haddizatında Kur'ân1 yalnız bu dört zât toplamıştır dive mânâ vermek asla doğru olamaz.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Sahabe'nin Faziletleri
Konu: Übey B. Kab Ve Ensardan Bir Cemaat Radıyallahü Anhüm’ın Faziletlerinden Bir Bab
1-) İhtimâl Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) o eşyayı bilâhare öldüren gâzîye vermiştir. O anda vermemesi hem onu hem de Avf b. Mâlik'i bir nevi' cezalandırmak içindir. Zira ikisi de Hazret-i Hâlid hakkında ileri geri konuşmuş; bu suretle kumandana ve onun ta'yûı ettiği adamına hürmette kusur etmişlerdi.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Cihâd Ve Siyer
Konu: Öldüren Kimsenin Ölünün Üzerindeki Eşyayı Hak Etmesi Bâbı
1-) Küffâr’ın memleketlerini istilâ etmekle kadınlarını câriye olarak almak mubahdır. Hâl böyle olunca burada sözü geçen sucu kadın müslümanların istilâsına uğramakla câriye olmaz mı? Niçin serbest bırakılmış ve niçin kendisine yiyecek verilmişdir? Kadın, kalbi islâma yatışsın diye serbest bırakılmış ve gerçekden bir müddet sonra müslümanlığı kabul ettiği gibi bütün kabilenin müslümanlığı kabul etmesine de sebep olmuşdur. Mamafih bu kadın evvelce kendisine yahut kabilesine emniyet hakkı tanınan bir kimse de olabilir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Mescidler Ve Namaz Kılınan...
Konu: Geçmiş Namazların Kazası Ve Alelacele Kazanın Müstehab Oluşu Bâbı
1-) Bazıları bu hadîsle istidlal ederek Allahü teâlâ'ya cihet isbâtına kalkışmışlardır. Hattâ hadîs ulemâsından İbn Kuteybe ile İbn Abdilberr dahi buna kaail olmuşlardır. Cumhûr'u ulemâ, Allah'a cihet isbâtından kaçınmışlardır. Çünkü buna kaail olmak Allah'ın - Hâşâ - yeri mekânı ve haddi hüdûdü olduğunu tecviz etmek demekdir. Hâlbuki Teâlâ Hazretleri böyle şeylerden münezzehidir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Yolcuların Namazı Ve ...
Konu: Gecenin Sonunda Zikir Ve Duaya Teşvik Ve O Zamandaki İcabet Bâbı
1-) Kavî mertebesi, nikâhlı kadının firâşıdir. Böyle bir kadının doğurduğu çocuğun nesebi doğrudan doğruya sabit olur. Kocasının «Bu çocuk bendendir» diye iddiasına hacet yoktur. Bir de mücerred «Bu çocuk benden değildir» demekle neseb nefi edilmiş olmaz; behemehal liân lâzım gelir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Ebvabu Taksîri's-salât
Konu: Çocuğun Firaş Sahibine Âid Oluşu Ve Şüphelerden Korunma Bâbı
1-) Câihanın telef ettiği meyveler filcümle satıcının garantisi altındadır. Ekseri Medîneliler'in kavli budur ki, Yahya b. Saîd-i Ensârî, İmâm Mâlik ve Ebû Ubeyd ile hadîs ulemâsından bir cemaat da bunlar meyanındadır.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Müsâkaat
Konu: Âfat Telefatın I Hesaptan Düşme Bâbı
1-) - Yahûdilerin «onu öldürdük» iddialarına reddiye olmak üzere indirilecek ve Yahûdiler onu değil, o Yahûdileri öldürecektir.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: İsa B. Meryemin Peygamberimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellemin Şeriatile Hükmederek Yere İnmesinin Beyanı Bâbı
1-) Babasının «Bize mirasçı olunmaz!» hadîsini te'vil etmiş; kendisinin kıymetli mallarda babasına mirasçı olamayacağını, yiyecek, giyecek ve silâh gibi şeylerde mirasçı olacağını sanmıştır. Fakat hadîsti şerifteki: «Allah'ın fey' olarak verdiği...» ifadesi bu te'vîlı reddeder.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Cihâd Ve Siyer
Konu: Peygamber Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in: «bize Mirasçı Olunmaz; Ne Bırakırsak O Sadakadır» Hadisi Bâbı
1-) Hadisin bütün rivâyetlerinde göze çarpan «ensâr» kelimesi cem'i kıllettir. Cem'i kıllet 10 dan yukarıda kullanılmaz; halbu ki; ashâb-ı kırâm on değil binlerce idiler. Acaba kelime niçin kılk'te cemi'len-miştir... kılletle kesret ancak nekire olan cemilerde nazar-ı i'tibara alınır. Ma'rife cemi'lerde aralarında hiç bir fark yoktur.

Kaynak: Sahîh-i Müslim, Îmân
Konu: Ensar İle Ali Radıyallahu Anhümü Sevmanin Îmandan Ve Îman Alametlerinden, Onlara Buğz Etmenin İse Nifak Alametlerinden Olduğuna Delil Bâbı