Sünen-i Tirmizî Hadis Kitabı

1-) Yumuşak huyluluk

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 3: İyilik Ve Sıla
Konu: Acele Etmek Ve Düşünerek Ölçülü Hareket Etmek
1-) Abdullah İbn Ömer (radıyallahü anh)’den bize bildirildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Abdestsiz namaz kabul edilmez. Ganimetten aşırılarak elde edilen hiçbir maldan da sadaka kabul edilmez.” (Müslim,Tahara: 2; İbn Mâce, Tahara: 2.) rivâyetinde “illa bituhûrin” ibaresi kullanılmaktadır. Bu konuda gelen hadislerin en sahih ve hasen olanı budur diyor. Bu konuda; Ebû’l Melih, babasından, Ebû Hüreyre ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir. Ebû’l Melih İbn Üsâme'nin adı Âmir'dir, ona Zeyd bin Ûsame İbn Umeyr el Hüzeli de denir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Abdestsiz Namaz Kabul Edilir Mi?
1-) Bir köle ki hem Allah’a olan kulluğunu yerine getirir hem de efendisinin hakkını güzelce yerine getirirse karşılığı iki kat olarak verilir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Nikah Bölümleri
Konu: Cariyeyi Hürriyetine Kavuşturarak Evlenmenin Değer Ve Kıymeti
1-) Allah’tan başka hiçbir ilah ve otoritenin olmadığına,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 8: Kader Bölümleri
Konu: Hayır Ve Şer Olarak Herşeyi Yaratan Allah’tır
1-) Allah’ın hakkını ve efendisinin hakkını yerine getiren köle,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 3: İyilik Ve Sıla
Konu: Hayırlı Köle Allah’a Hemde Efendisine İtaat Edendir
1-) Güneşin batıdan doğması,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 9: Fiten (kargaşalıklar)
Konu: Kıyamet Alametlerinden Yere Batma Olayları Nasıl Olacak?
1-) Zekâtı verilmeyen mal,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 7: Siyer Bölümleri
Konu: Ganimet Mallarına Karşı Hainlik Yapmak
2-) Cemaatin kendisinden razı olduğu imam,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 3: İyilik Ve Sıla
Konu: Hayırlı Köle Allah’a Hemde Efendisine İtaat Edendir
2-) Benim Allah’ın Rasûlü olduğuma ve beni hak ile gönderdiğine,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 8: Kader Bölümleri
Konu: Hayır Ve Şer Olarak Herşeyi Yaratan Allah’tır
2-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den bildirildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Müslüman veya Mü’min bir kimse abdest alırken yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği her türlü günah, abdest suyu veya suyun son damlasıyla dökülür gider. Ellerini yıkadığında, elleriyle işlediği her günah, suyun son damlasıyla dökülür gider ve böylece günahlarından temizlenmiş olur.” (Müslim, Tahara: 11; Muvatta, Tahara: 6) Bu sahih ve hasen bir hadistir. Mâlik’in; Süheyl, babası ve Ebû Hüreyre'den aktardığı hadistir. Ebû Salih Süheyl'in babası olup, Ebû Salih es Sem’an denilen bu kişinin adı Zekvan’dır. Ebû Hüreyre’nin adının Abdüşşems veya Abdullah ibn Amr olduğu da söylenmiştir ki doğrusu budur. Yine bu konuda Osman b. Affân, Sevbân, Sunabihî, Amr b. Abese, Selman ve Abdullah b. Amr’dan da rivâyet vardır. Ebû Bekir’den rivâyet eden Sunabihî’nin, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’den işitmesi yoktur. Ebû Abdurrahman diye künyelenen Sunabihî, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’i görmek için yola çıktı fakat Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), O’ yolda iken vefat etmişti pek çok hadis rivâyet eden bu kimsenin ismine benzer isimle anılan, Es Sunabih b. El A’ser el Ahmesi'ye de “es Sunabihî” denilir. Meşhur hadisi şudur: “Ben diğer milletlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim. Benden sonra birbirinizle savaşmayın.”

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Abdest Almanın Değer Ve Kıymeti
2-) Güzel bir cariyesi bulunan kimse o cariyesi güzelce terbiye edip hürriyetine kavuşturur ve sonra da onunla evlenirse ve bu yaptığı işi de Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa iki kat mükafat alır.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Nikah Bölümleri
Konu: Cariyeyi Hürriyetine Kavuşturarak Evlenmenin Değer Ve Kıymeti
2-) Düşünerek ölçülü hareket etmek.” (İbn Mâce: Zühd: 72) Bu hadis hasen sahih garibtir. konuda Eşec el Usarî’den de hadis rivâyet edilmiştir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 3: İyilik Ve Sıla
Konu: Acele Etmek Ve Düşünerek Ölçülü Hareket Etmek
2-) Ye’cûc ve Me’cûc’ün çıkması,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 9: Fiten (kargaşalıklar)
Konu: Kıyamet Alametlerinden Yere Batma Olayları Nasıl Olacak?
2-) Ganimet malına hainlik etmek,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 7: Siyer Bölümleri
Konu: Ganimet Mallarına Karşı Hainlik Yapmak
3-) Ölüme ve ölümden sonraki dirilmeye inanacak,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 8: Kader Bölümleri
Konu: Hayır Ve Şer Olarak Herşeyi Yaratan Allah’tır
3-) Ali (radıyallahü anh)’den bildirildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Namazın anahtarı temizlik, namaz içinde yapılması yasak olan şeyleri haram kılan şey ise, tekbîr getirmektir. O şeyleri helal kılan ise selam vermektir.” ( İbn Mâce, Tahara: 3; Dârimî, Tahara: 22) Bu hadis bu konuda rivâyet edilenlerin en sahih ve en güzel olanıdır. Abdullah b. Muhammed b. Akil; doğru, dürüst kişilerdendir. Fakat hafızası konusunda tenkit edilmiştir. Muhammed b. İsmail’den işittim o şöyle derdi: Ahmed b. Hanbel, İshâk b. İbrahim ve Humeydî, bu kimsenin hadisini delil olarak kabul ederlerdi. Muhammed; Hadis konusunda bu kimsenin güvenilir olduğunu söylerdi. Bu konuda Câbir ve Ebû Saîd’den de hadis rivâyet edilmiştir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Namazın Anahtarı Temizliktir
3-) Borçtan uzak durmak.” (İbn Mâce, Sadaka: 12; Dârimî, Büyü: 52) değişik bir rivâyette “Zekâtı verilmeyen mal” Ebû Avâne onun yerine “kibir” demekte ve hadisin senedinde “ma’dan” ı zikretmemektedir. Saîd’in rivâyeti daha sahihtir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 7: Siyer Bölümleri
Konu: Ganimet Mallarına Karşı Hainlik Yapmak
3-) Her gün ve gecede insanları namaza çağıran müezzin.” (Müsned: 4568) Bu hadis hasen garibtir. Bu hadisi sadece Sûfyân es Sevrî’nin Ebû’l Yakzan’dan ve Vekî’den rivâyeti olarak bilmekteyiz. Ebû’l Yakzan’ın ismi Osman b. Kays’tır. Kendisine İbn Umeyr’de denilir ki meşhur olanı da budur.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 3: İyilik Ve Sıla
Konu: Hayırlı Köle Allah’a Hemde Efendisine İtaat Edendir
3-) Neml sûresinin 82. ayetinde belirtilen Dabbe’nin çıkması,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 9: Fiten (kargaşalıklar)
Konu: Kıyamet Alametlerinden Yere Batma Olayları Nasıl Olacak?
3-) Önceki kitaba inanan sonra kendisine ulaşan diğer Kitab’a da inanan kimseye de mükafatı iki kat olarak verilir. (Müslim, Nikah: 14; Nesâî, Nikah: 65)

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Nikah Bölümleri
Konu: Cariyeyi Hürriyetine Kavuşturarak Evlenmenin Değer Ve Kıymeti
4-) Câbir b. Abdillah (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı abdest almaktır.” (Müsned: 14135)

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Namazın Anahtarı Temizliktir
4-) Kadere de mutlaka iman edecektir.” (İbn Mâce, mukaddime: 10)

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 8: Kader Bölümleri
Konu: Hayır Ve Şer Olarak Herşeyi Yaratan Allah’tır
4-) Biri doğuda biri batıda bir diğeri de Arap yarımadasında meydana gelecek yere batma hadisesi, çöküntüler,

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 9: Fiten (kargaşalıklar)
Konu: Kıyamet Alametlerinden Yere Batma Olayları Nasıl Olacak?
5-) Aden’den çıkacak bir ateş ki daima insanlarla beraber olacak, onlarla beraber gelip gidecek ve onlarla beraber istirahat edecektir. (İbn Mâce, Fiten: 29)

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 9: Fiten (kargaşalıklar)
Konu: Kıyamet Alametlerinden Yere Batma Olayları Nasıl Olacak?
5-) Enes b. Mâlik (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) tuvalete girmek istediğinde: “Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhârî, Vudu’: 9; Müslim, Hayz: 32) diyor ki: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bazen başında “Allahümme” demeksizin bu duayı okurdu. Bu konuda Ali Zeyd b. Erkâm, Câbir ve İbn Mes’ûd’dan da rivâyet vardır. Enes hadisi bu konuda rivâyet edilenlerin en sahih ve güzel olanıdır. Zeyd b. Erkâm’ın hadisinin sened bölümünde hastalık vardır. Hişâm ed Destevaî ve Saîd b. Ebî Arûbe’nin, Katâde’den rivâyet ettikleri hadisin sened bölümündeki aksaklık; Katâde’nin iki yolla da rivâyet etmiş olabileceği şeklinde izah edilmiştir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalete Girerken Yapılacak Dua
6-) Enes b. Mâlik (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), tuvalete gireceğinde: “Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhârî, Vudu’: 9; Müslim, Hayz: 32) Bu hadis hasen sahihtir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalete Girerken Yapılacak Dua
7-) Âişe (radıyallahü anha)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) tuvaletten çıkınca: “Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi. (Ebû Dâvûd, Tahara: 17; İbn Mâce, Tahara: 10) Bu hadis hasen garibtir. Bu hadisi sadece; İsrail’in, Yusuf b. ebî Bürde’den geldiği şekliyle biliyoruz. Bu konuda Âişe (radıyallahü anha)’nın bu hadisinden başkasını bilmiyoruz.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvaletten Çıkınca Yapılacak Dua
8-) Ebû Eyyûb el Ensarî (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Tuvalete girdiğinizde kıbleyi karşınıza almayın ve arkanızı da çevirmeyin doğu veya batı tarafına dönünüz.” Hadisi rivâyet eden, Ebû Eyyûb diyor ki: Şam’a geldiğimizde tuvaletlerin kıbleye karşı yapıldığını gördük, buralara girince mümkün olduğu kadar başka yöne yöneliyor ve Allah’tan af diliyorduk. (Buhârî, Vudu’: 11; İbn Mâce, Tahara: 17) Bu konuda Abdullah b. Hâris b. Cez’ez Zubeydî ve Ma’kıl ibn ebî Heysem, Ma’kıl ibn ebî M’akıl da denilir. Ebû Ümâme, Ebû Hüreyre ve Sehl b. Huneyf’den hadis rivâyet edilmiştir. Bu, Ebû Eyyûb hadisi bu konuda en sıhhatli ve en güzel hadistir. Ebû Eyyûb’un ismi, Hâlid b. Zeyd’dir. Zühri’nin ismi ise, Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Şihâb ez-Zührî, künyesi ise Ebû Bekir’dir. Ebû’l Velid el Mekkî diyor ki: İmam-ı Şâfii, bu hadis hakkında şöyle diyor: Bu yasak ancak kırlarda ve açık yerlerdedir kapalı yerlerdeki tuvaletlerde kıbleye dönülebilir. İshâk b. İbrahim’de aynen söylemiştir. b. Hanbel ise şöyle diyor: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in bu ruhsatı kıbleye arkayı çevirmekle ilgilidir. Kıbleye karşı ne açık ne de kapalı yerlerde durulmamalıdır.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet Yaparken Kıbleye Dönülür Mü?
9-) Câbir b. Abdillah (radıyallahü anh) demiştir ki: “Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem), tuvalet esnasında kıbleye yönelmeyi yasaklamıştı. Ancak vefatından bir yıl önce kıbleye doğru tuvaletini yaparken gördüm.” (Ebû Dâvûd, Tahara: 5; İbn Mâce, Tahara: 18) konuda; Ebû Katâde Âişe ve Ammâr b. Yâsir’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu konudaki Câbir hadisi hasen garibtir demiştir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet Yaparken Kıbleye Dönme İzni Var Mı?
10-) Ebû Katâde (radıyallahü anh): “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in kıbleye dönerek tuvalet ihtiyacını giderdiğini görmüştür.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.) hadisi Kuteybe bu şekilde İbn Lehia'dan bize aktarmıştır. Câbir’in 9 numaralı hadisi bu konuda daha sahihtir. Bazı hadisçiler İbn Lehia’yı hafıza yönünden tenkit etmişlerdir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet Yaparken Kıbleye Dönme İzni Var Mı?
11-) İbn Ömer (radıyallahü anh), şöyle demiştir: “Bir gün Hafsa (radıyallahü anha)’nın evinin damına çıkmıştım, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’i yüzü Şam tarafına arkası da Ka’be’ye dönük olarak tuvalet ihtiyacını gideriyordu.” (Buhârî, Vudu’: 14; Nesâî, Tahara: 22) Bu hadis hasen sahihtir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet Yaparken Kıbleye Dönme İzni Var Mı?
12-) Âişe (radıyallahü anha)’dan aktarıldığına göre, şöyle demiştir: “Kim size; Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ayakta küçük abdest yaptığını söylerse inanmayın. Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), çökmeden küçük abdestini yapmazdı.” (İbn Mâce, Tahara: 14; Nesâî, Tahara: 25.) konuda, Ömer, Büreyde ve Abdurrahman b. Hasene’den hadis rivâyet edilmiştir. “Âişe hadisi bu konuda en güzel ve en sahih hadistir” der. hadisi ise, sadece Abdülkerim b. Eb’îl Muhârik’in, Nafi’den, İbn Ömer’den ve Ömer’den rivâyeti olarak gelmiştir ve şöyledir: “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) beni ayakta abdest bozarken gördü de, Ya Ömer ayakta abdest bozma buyurdu. Bende bundan sonra ayakta abdest bozmadım.” Bu hadisi sadece Abdülkerim b. ebî Muhârik, Ömer’e nispet etmiştir ki bu kimse hadisçiler yanında hadisleri zayıf görülmüştür. Eyyûb es Sahtiyânî bu kişiyi zayıf kabul etmiş ve hakkında bazı sözler söylemiştir. Nafi’den o da İbn Ömer’den rivâyet ettiğine göre; Ömer (radıyallahü anh): “Müslüman olduğumdan beri ayakta abdest bozmadım” demiştir. Bu hadis Abdülkerim’in hadisinden daha sahihtir. Bu konudaki Büreyde hadisi pek sağlam değildir. Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ayakta küçük abdesti bozmayı yasaklaması haramlık için olmayıp bir edep kaidesi içindir. Abdullah İbn Mes’ûd’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Edebe aykırı davranışlardan biri de ayakta abdest bozmaktır.”

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Ayakta Küçük Abdest Bozma Yasağı
13-) Huzeyfe (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre; “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), bir toplumun çöplüğüne geldi ve orada ayakta küçük abdest bozdu. O’na abdest suyu getirmiştim oradan ayrılırken beni çağırdı topuklarına kadar yaklaşmıştım. O zaman abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti.” (Nesâî, Tahara: 24; İbn Mâce, Tahara: 13) Carûd’tan işittim dedi ki: Veki’in bu hadisi A’meş’den rivâyet edip şöyle dediğini duydum: Bu hadis; “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’den mesh hakkında rivâyet edilen en sahih hadistir.” Ebû Ammâr Hüseyin b. Hureys’den işittim şöyle diyordu: O da Vaki’den işittim dedi, yaklaşık olarak aynı şeyi anlattı. Bu şekilde Mansur, Ubeyde ed Dabbî, Ebû Vâil’den, Huzeyfe’den, A’meş'in rivâyetinin benzeri rivâyet etmişlerdir. Hammad b. ebî Süleyman ve Âsım b. Behdele, Ebû Vâil'den, Muğîre b. Şu’be yoluyla Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’den rivâyet etmişlerdir ki Ebû Vâil’in, Huzeyfe’den rivâyeti daha sahihtir. ehlinden bir kısmı ayakta abdest bozmaya izin vermişlerdir. Tabiî’nin büyüklerinden Abiyde b. Amr es Selmânî’den İbrahim Nehai’nin, Abiyde’den rivâyeti şöyledir. “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in vefatından iki yıl önce Müslüman oldum.” İbrahim’in arkadaşı Ubeyde ed Dabbî, Abdülkerim diye künyelenen “Ubeyde b. Muattip” dır.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Zaruret Halinde Ayakta Abdest Bozma İzni
14-) Enes (radıyallahü anh) şöyle diyor: “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) tuvalet ihtiyacını gidereceğinde çömelmeden önce elbisesini toplamazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahara: 6; Dârimî, Tahara: 7) Muhammed b. Rabia da, A’meş yoluyla Enes’den böylece rivâyet etmiştir. Yine, Vekî ve Ebû Yahya el Hımmânî, A’meş yoluyla İbn Ömer’den şöyle rivâyet ettiler: “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), tuvalet ihtiyacını gidereceğinde çömelmeden önce elbisesini toplamazdı.” iki hadiste mürseldir, çünkü A’meş’in ne Enes’den ne de diğer sahabeden bir şey duymadığı söylenmektedir. A'meş’in, Enes’i gördüğü ve “onu namaz kılarken gördüm” diyerek namaz hakkında bir şeyler söylediği hatırlatılıyor. A’meş’in adı: Süleyman b. Mihran Ebû Muhammed el Kâhîlî olup, Kâhîlî’lerin azatlısıdır. A’meş diyor ki: “Babam düşman topraklarından küçük yaşta getirilmiş birisi olup Mesrûk onu kendisine mirasçı yaptı.”

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalet Anında Başkalarından Gizlenme Gereği
14-) asır önceki iki büyük devletin başkanları söyleniyor; O gün için İran en süper güç olup başında kisra denilen hükümdar bulunuyor yine süper devlet durumunda olan Rum hükümdarlarına da Kayser deniyordu. O gün her iki süper devlette hezimete uğradı ve onların hazineleri İslam ordularına harcanmıştı… Bu hadis hasen sahihtir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, 9: Fiten (kargaşalıklar)
Konu: Kisra Ve Kayserler De Yok Olacaklar Mı?
15-) Ebû Katâde (radıyallahü anh), babasından şöyle rivâyet etmiştir: “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), kişinin sağ eliyle taharetlenmesini yasakladı.” (Ebû Dâvûd, Tahara: 18; Dârimî, Tahara: 13) konuda; Âişe, Selman, Ebû Hüreyre ve Sehl b. Huneyf’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir. Ebû Katâde el Ensarî'nin adı: Hâris b. Rab’î dır. İlim ehlinin çoğunluğu bu hadise göre amel etmektedir. Yani sağ el ile temizlik yapmak hoş karşılanmamaktadır.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Tuvalette Sağ Elle Temizlenmenin Hoş Olmayışı
16-) Abdurrahman b. Yezîd (radıyallahü anh) şöyle aktarıyor: “Selman’a sizin Peygamberiniz (sallallahü aleyhi ve sellem), size her şeyi hatta abdest bozmayı bile öğretti denildi de, Selman: “Evet” dedi, bizi büyük ve küçük abdest bozarken kıbleye doğru dönmekten, sağ el ile taharetlenmekten, taharetlenmeyi üç taştan az olarak yapmaktan, kemik ve tezekle taharetlenmekten de yasakladı.” (İbn Mâce, Tahara:16; Ebû Dâvûd, Tahara: 21) Bu konuda Âişe, Huzeyme b. Sabit, Câbir, Hallâd b. es Sâib ve babasından da hadis rivâyet edilmiştir. Selman’ın bu konudaki hadisi hasen sahihtir. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ashabı ve ondan sonraki gelen alimlerin görüşü böyledir. Yani, su bulunmadığı hallerde taşla temizlenme yeterlidir ki, idrar ve dışkının izi kalmasın. Sevrî, İbn’ül Mübarek, Şâfii, Ahmed ve İshâk’ın görüşleri de böyledir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Su Bulunmayan Yer Ve Zamanlarda Taşla Temizlenme Gereği
17-) Abdullah İbn Mes’ûd (radıyallahü anh)’den rivâyete göre: “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) tuvalet için çıkmıştı ki bana üç taş bul dedi. Bende iki taş ve bir tezek getirdim iki taşı aldı ve tezeği atarak bu pistir” buyurdu. (İbn Mâce,Tahara:16; Ebû Dâvûd, Tahara:21) Kays b. er Rabi’ bu hadisi Ebû İshâk Ebû Ubeyde ve Abdullah ibn Mes’ûd’dan, İsrail’in hadisinin benzeri olarak rivâyet etmiştir. Ma’mer; Ammâr b. Züreyk, Ebû İshâk, Alkame ve Abdullah b. Mes’ûd’dan rivâyet etmiştir. Züheyr; Ebû İshâk'tan, Abdurrahman b. Esved’den, O da babası Esved b. Yezîd yine Abdullah b. Mes’ûd kanalıyla rivâyet etmişlerdir. Zekeriya b. ebî Zaide, Ebû İshâk'tan, Abdurrahman b. Yezîd’den, Evsed b. Yezîd ve Abdullah b. Mes’ûd’tan rivâyet etmişlerdir. Bu hadiste yanılgı ve karışıklık vardır. Muhammed b. Beşşâr, Muhammed b. Cafer, Şu’be’den O da Amr b. Mürre diyor ki: Ebû Ubeyde'ye sordum. Abdullah İbn Mes’ûd’dan bir şeyler duydun mu? Hayır dedi. Abdullah b. Abdurrahman’a sordum bu konuda Ebû İshâk'tan yapılan rivâyetlerin hangisi daha sahihtir? Hiçbir şey demedi. Buhârî'ye sordum O da bir şey demedi herhalde Züheyr’in, Ebû İshâk'dan, Abdurrahman b. Esved, babasından ve Abdullah b. Mes’ûd’dan rivâyeti daha uygun bularak onu Sahih-i Buhârî kitabına koymuştur. Bana göre bu konuda en doğru rivâyet; İsrail ve Kays’ın, Ebû İshâk’dan, Ubeyde ve Abdullah İbn Mes’ûd rivâyetidir. Çünkü İsrail, Ebû İshâk hadisini daha iyi biliyor. Ebû Mûsâ, Muhammed b. Müsennâ’dan işittim diyordu ki: Abdurrahman b. Mehdî’den işittim diyordu ki: Ebû İshâk’ın, Sûfyân es Sevrî’den yaptığı rivâyetten her ne kaçırdımsa onu İsrail’den öğreneceğimi bildiğim içindir. Çünkü O, bu işi tam bilirdi. Züheyr’in, Ebû İshâk’tan rivâyeti pek sağlam olmayıp ondan işitmesi ömrünün son zamanlarında olmuştur. Ahmet b. Hasan et Tirmizî’den işittim, Ahmed b. Hanbel’in şöyle dediğini rivâyet etti. “Bir hadisi Zaide ve Züheyr’den işitmişsen başkalarından işitmediğine aldırma ancak Ebû İshâk’tan aktardıkları hadis hariç” Ebû İshâk’ın ismi: Amr b. Abdillah es Sebiî el Hemedânîdir. Abdullah İbn Mes’ûd’un oğlu Ebû Ubeyde babasından hadis işitmemiştir. Kendisi bu künyesiyle bilinir ismi bilinmemektedir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Su Bulunmayan Yerde İki Taşta Yeterli Olur Mu?
18-) Abdullah b. Mes’ûd (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır: “Tezek ve kemikle taharetlenmeyin, çünkü o cin kardeşlerinizin azığıdır.” (Ebû Dâvûd, Tahara: 20; Nesâî, Tahara: 36) konuda, Ebû Hüreyre, Selman, Câbir ve İbn Ömer’den hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadisi İsmail b. İbrahim ve diğerleri Dâvûd b. ebî Hind’den, Şa’bi’den, Alkame'den ve Abdullah b. Mes’ûd’tan şöylece aktarmışlardır: ”Abdullah İbn Mes’ûd, cin gecesi Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ile beraberdi…” Bu uzunca hadis hakkında Şa’bi diyor ki: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Tezek ve kemikle temizlenmeyin çünkü onlar cin kardeşlerinizin azığıdır.” Bu konudaki İsmail’in rivâyeti sanki Hafs b. Gıyas’ın rivâyetinden daha sahih görünmektedir. İlim ehli bu hadis’e göre amel etmektedir. Bu konuda ayrıca Câbir ve İbn Ömer’den de rivâyet vardır.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Taharetlenilmesi Yasak Olan Şeyler
19-) Âişe (radıyallahü anha)’dan aktarıldığına göre, şöyle demiştir: “Kocalarınıza su ile temizlenmelerini söyleyin. Ben onlara, bunu anlatmaktan utanıyorum Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) su ile temizlenirdi.” (Müslim, Tahara: 21; Nesâî, Tahara: 41) konuda; Cerir b. Abdillah el Becelî, Enes ve Ebû Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir. İlim sahipleri bu hadisle amel etmektedirler. Taşla temizlenme yeterli olmasına rağmen su ile temizlenme hoş görülmüş ve tercih edilmiştir. Sûfyân es Sevrî, İbn’ül Mübarek, Şâfii, Ahmet ibn Hanbel ve İshâk’ta bu görüştedirler.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Su İle Temizlenmek
20-) Muğîre b. Şu’be (radıyallahü anh) şöyle anlatmıştır: “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ile birlikte bir yolculukta idim, tuvalet ihtiyacını gidereceğinde insanlardan uzaklaşırdı.” (Nesâî, Tahara: 16; Ebû Dâvûd, Tahara: 1) konuda, Abdurrahman b. ebî Kurad, Ebû Katâde, Câbir, Yahya b. Ubeyd, babasından, Ebû Mûsâ, İbn Abbâs, Bilâl b. el Hâris’den de rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir demiştir. Yine Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’den şöyle rivâyet edilmiştir: “O küçük abdestini yapmak için üzerine sıçramaması için uygun yer arardı.” Seleme’nin adı: Abdullah b. Abdurrahman b. Avf ez-Zührî’dir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Açık Yerlerde Tuvaleti İnsanlardan Uzak Yerlere Yapmak
21-) Abdullah b. Muğaffel (radıyallahü anh)’den aktarıldığına göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): “Biriniz yıkandığı yere idrarını yapmasın şüphe ve vesvesenin birçoğu bundandır.” (Nesâî, Tahara: 32; İbn Mâce, Tahara:12) konuda; Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in bir sahabesinden de rivâyet vardır. Bu hadis gariptir. Merfu olarak sadece, A’ma Eş’as denilen Eş’as b. Abdullah’ın rivâyetinden biliyoruz. sahiplerinden birçoğu yıkanma yerine idrar yapmayı hoş görmemişlerdir. Temizlikle alakalı pek çok vesvese ve şüphenin bu işten kaynaklandığını söylemişlerdir. Bir kısım ilim sahibi ise buna izin vermiştir. İbn Sirîn bunlardan biridir. Kendisine; vesvesenin ve şüphenin birçoğu yıkanma yerine idrar yapmaktan ileri gelirmiş dendiğinde: Bu işin garipliğini kabul edercesine: “Rabbim Allah’tır, O’nun ortağı yoktur” dedi. Mübarek der ki: Yıkanma yerinde su akıp gidiyorsa idrar yapılabilir. İbn Mübarek'in bu sözünü Ahmed b. Abde el Âmulî’den, İbn Hıbban ve Ahmed b. Hanbel rivâyet etmiştir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Yıkanılan Yere Küçük Abdest Bile Bozmanın Yasaklığı
22-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den bildirildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Eğer ümmetime zorluk verecek olmasaydım her namaz için misvâk kullanmalarını emrederdim.” (Ebû Dâvûd, Tahara: 25; Müslim, Tahara: 15) Bu hadis Zeyd b. Hâlid, Ebû Seleme, Muhammed b. İbrahim, Muhammed b. İshâk yoluyla rivâyet edilmiştir. Ebû Seleme’nin, Ebû Hüreyre ve Zeyd b. Hâlid, ikilisinden rivâyeti yanımda daha sahihtir. Bu hadis başka yollarla da Ebû Hüreyre'den rivâyet edilmiştir. Pek çok yönden rivâyeti bu hadisi sahih hale getirmiştir. İmâm-ı Buhârî ise; Ebû Seleme’nin, Zeyd b. Hâlid’den rivâyetini daha sahih kabul eder. Bu konuda Ebû Bekir, Ali, Âişe, İbn Abbâs, Huzeyfe, Zeyd b. Hâlid, Enes, Abdullah b. Amr, İbn Ömer, Ümmü Habibe, Ebû Ümâme, Ebû Eyyûb, Temam, İbn Abbâs, Abdullah b. Hanzale, Ümmü Seleme, Vâsile ve Ebû Mûsâ’dan da rivâyet edilmiştir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Diş Temizliği İçin Misvak Kullanmak
23-) Zeyd b. Hâlid el Cühenî (radıyallahü anh)’den aktarıldığına göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu işittim dedi: “Ümmetime zorluk vereceğinden korkmasaydım her namaza başlamadan misvâk kullanmalarını emreder, yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirirdim.” (Ebû Dâvûd, Tahara: 25) Râvîsi Ebû Seleme dedi ki: Zeyd b. Hâlid misvâkı katiplerin kulaklarına kalem koydukları gibi koyarak, namaza katılırdı. Namaza başlamadan misvâkını kullanır sonra misvâkı yerine kor ve namazına başlardı. Bu hadis hasen sahihtir der.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Diş Temizliği İçin Misvak Kullanmak
24-) Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Biriniz gece uykusundan uyandığında elini iki yada üç sefer yıkamadan su kabının içine sokmasın çünkü elinin nerede gecelediğini bilemez.” (Nesâî, Gusul: 29; Ebû Dâvûd, Tahara: 49) konuda İbn Ömer, Câbir ve Âişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir der. Her uykudan kalkan kimsenin elini yıkamadan abdest kabına daldırmamasını severim. Yıkamadan elini daldıran kimseyi hoş görmem. Elinde necaset olmaz ise su bozulmaz. b. Hanbel: Gece uykusundan uyandığında elini yıkamadan önce abdest kabına daldırırsa o suyun dökülmesi hoşuma gider. Gece veya gündüz uykusundan uyanan kişi elini yıkamadan abdest kabına elini daldırmasın.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Uykudan Kalkan Kimse Elini Yıkamadan Su Kabına Daldırmamalıdır.
25-) Ebû Sûfyân b. Huveytib (radıyallahü anh), ninesinden o da babasından bize bildirdiğine göre, şöyle demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’den işittim buyurdular ki: “Abdest’e başlarken besmele çekmeyen kimsenin abdesti yoktur.” (İbn Mâce, Tahara: 29; Nesâî, Tahara: 41) konuda Âişe, Ebû Saîd, Ebû Hüreyre, Sehl b. Sa’d ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir. ve Ahmed b. Hanbel: Bu konuda isnadı daha sahih bir hadis bilmiyoruz diyorlar. Abdest alan besmeleyi bilerek terk ederse abdestini yeniler unutarak ve te’vile giderek terk ederse abdesti caizdir diyor. b. İsmail: Rebah b. Abdurrahman’ın hadisi bu konudaki hadislerin en iyisidir. Rebah b. Abdurrahman, büyükannesinin babasının adı Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’dir. Ebû Sifal el Mürrî’nin adı ise, Sümâme b. Husayn’dır. Rabah b. Abdurrahman, Ebû Bekir b. Huveytıb’dır. Bazıları dedesine nispet ederek, Ebû Bekir b. Huveytıb diyerek rivâyet ettiler.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Abdeste Başlarken Besmele Çekmek
26-) Saîd b. Zeyd (radıyallahü anh), babasından, o da, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’den bu hadisin benzerini rivâyet etmiştir. (İbn Mâce, Tahara; 41)

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Abdeste Başlarken Besmele Çekmek
27-) Seleme b. Kays (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Abdest alırken burnuna su verdiğinde burnunu temizle. Abdest bozduktan sonra su bulamadığında taşla temizleneceksen taş sayısını tek yap.” (Buhârî, Vudu: 26; Nesâî, Tahara: 72) konuda Osman, Lakît b. Sabire, İbn Abbâs, Mıkdam b. Ma’dıkerib, Vâil b. Hucr ve Ebû Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Seleme b. Kays’ın hadisi hasen sahihtir. İlim ehli, ağıza ve buruna su verme konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı ağız ve buruna su vermeyi terk eden, namazını iade eder, derler. Abdest ve guslü de iade eder demişlerdir. İbn ebi Leylâ, Abdullah b. Mübarek, Ahmed ve İshâk bu görüştedirler. b. Hanbel der ki: Abdest için buruna su verip sümkürmek ağıza su vermekten daha gereklidir. İlim sahibi bir gurup, abdestte iade etmez; gusülde terk edilirse guslün yenilenmesi gerekir derler. Sûfyân es Sevrî ve Küfelilerin görüşü böyledir. bir gurup ise: Ağız ve buruna su vermeyi unutan ne abdestte nede gusülde iade gerekmez çünkü ağıza ve buruna su vermek işi Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in sünnetidir. Mâlik ve Şâfii’nin sonraki görüşü de böyledir.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Abdest Alırken Ağız Ve Buruna Su Vermek
28-) Abdullah b. Zeyd (radıyallahü anh)’den rivâyet edilmiştir, dedi ki: “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), bir avucuyla ağzına ve burnuna su verdiğini gördüm. Bunu üç defa yaptı.” (Buhârî, Vudu: 25; Nesâî, Tahara: 94) Bu konuda Abdullah b. Abbâs’ın hadisi de vardır. Abdullah b. Zeyd’in bu hadisi hasen garibtir. Mâlik, İbn Uyeyne ve başka bir kimse bu hadisi Amr b. Yahya’dan rivâyet ettiler ve: “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), bir avuçtan ağzına ve burnuna su verdi” bölümünü zikretmediler. Bu bölümü sadece Hâlid b. Abdullah zikretmiştir. Hadisçiler yanında bu kimse sika ve hafızdır. ilim sahibi kimselerde: “Bir avuçla hem ağza hem de buruna su vermek yeterlidir.” Derken bir kısmı da: “Bu işin ayrı ayrı yapılması bize daha hoş gelir” demektedirler. Ağıza ve buruna su vermek tek avuçla olursa caizdir; fakat ayrı ayrı yapılırsa bu daha hoştur diyor.

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Ağız Ve Buruna Bir Avuçla Su Vermek
29-) Hassân b. Bilâl (radıyallahü anh), şöyle anlatmıştır: Ammâr b. Yâsir’i gördüm abdest aldı sakal aralarına su geçirdi. Ona: “Sakalının aralarına su mu geçiriyorsun?” dedim. O da: “Buna engel olacak bir şey mi var? Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’i sakal aralarına su geçirirken gördüm” dedi. (İbn Mâce, Tahara: 50)

Kaynak: Sünen-i Tirmizî, : Temizlik Bölümleri
Konu: Sakal Aralarına Su Geçirmek