İmam Malik Muvatta Hadis Kitabı

1-) Zatı itibariyle haramdır, yoksa sarhoşluk verdiği için değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim de «rics= pis» olarak vasıflandırılmıştır.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, İçecekler Ve İçkiler Kitabı
Konu: Şarabın Haram Kılınmasıyla İlgili Diğer Hadisler
1-) Aynı cinsten paranın satışının caiz olması için miktarlarının eşit ve peşin olmaları gerekir. Altınla altının ve gümüşle gümüşün alınıp satılışı böyledir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Alış - Veriş Kitabı
Konu: Sarf Para Bozdurmak[36]
1-) İster çıplak gözle, isterse modern ilmin rasat metodlarıyla olsun, aslolan Hilâlin Rü'yetidir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) «Ramazan hilâlini görünce oruca başlayın. Şevval hilâlini görünce orucu bırakın, Hava kapalı olursa, ayı 30 güne tamamlayın.» anlamındaki hadis-i şerifler, kamerî aylara ait ilk hilâllerin hesapla tayin edilmesini yasaklamamakta; müslümanların oruç, hac, kurban, fıtır sadakası, bayram gibi ibadetlerini ifa için, kamerin hareketlerine ait ince hesaplan öğrenmekle mükellef kılınmadıklarını, bu iş için avamın da havassın da bilip tatbik edebileceği RÜ'YET yolunun kullanılabileceğini göstermektedir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Bir kişi ölür ve geride karısını, anne ve babasını bırakırsa, karısı dörtte birini alır, annesi ise karısı hissesini aldıktan sonra geride kalan malın üçte birini alır. Bu, terekenin tümünün dörtte biri eder.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Feraiz (miras) Kitabı
Konu: Anne Ve Babaya Çocuklarından Düşen Miras
1-) Allah rızası için borç verirsin. Allah senden razı olur, sana sevap verir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Alış - Veriş Kitabı
Konu: Borçlarda Caiz Olmayan Şeyler
1-) Hadis-i şerifte: «Hilâli görmedikçe oruca başlamayın. Hilâli görmeden orucu bırakıp bayram yapmayın. Hava kapalı olur da, hilâli göremezseniz, ayı 30 gün takdir edin.» buyurulmuştur. bir Rivâyette ise: «Hilali görünce oruca başlayın. Hilâli görünce orucu bırakıp bayram yapın. Hava bulutlu olur da hilâli göremezseniz, takdir edin, yani adedi 30 güne tamamlayın» buyurulmuş, hesaptan ve müneccimlerin verecekleri bilgiden söz edilmemiştir. Aksine hilâlin görülmesi, görülemediği takdirde ayın 30 güne tamamlanması emredilmiştir. Hesapla amel edilmesi caiz olsaydı, Hazret-i Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) 30'a tamamlamayı emretmez «Hesap bilenlere başvurunuz» buyururdu.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Çeşitli asırlar içinde yaşamış İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu, kamerî aybaşlarının tesbitinde rüyetin esas alınması, hesaba (astronomiye) itibar edilmemesi görüşünü savunmuşlardır. Buna karşılık, her asırda, rüyetten başka, dini ölçülere uygun olarak hesapla da aybaşlarının tayininin mümkün olduğu, yapılan hesaplara göre Ramazan ve bayram ilânlarının caiz bulunduğu görüşünü benimseyen ve savunan muhakkik âlimler de bulunmuştur. Aslında, rüyet üzerinde ısrar eden âlimlerin büyük çoğunluğu da, hesabın değerini inkâr ettikleri için değil, kendi devirlerinde astronomi ilminin pek çok konularda yetersiz olması, hesap bilenlerin azlığı, bu yolun benimsenmesi halinde müslümanların sıkıntıya düşecekleri gibi... düşünce ve endişelerle hesap metodunu benimsememişlerdir. Daha sonraki asırlarda yetişen ve aynı yolu benimseyen âlimler de -genellikle öncekilerin rüyet üzerinde ısrar göstermelerindeki gerçek sebebi araştırmadan- onların savundukları yola bağlı kalmışlardır. artık Ayın bütün hareket ve menzilleri en ince teferruatına kadar bilinip kolaylıkla hesap edilebildiği ve dini ölçülere uygun olarak, hilâlin ilk görüleceği yer ve zamanın kesinlikle bilinebildiği cihetle, kamerî aybaşlarının tesbit ve ilânında astronomiye itibar edilmelidir. Ancak dinî bir geleneğin yaşatılması düşüncesinden hareketle de ayrıca yetkili ve sorumlu merciler tarafından, hilâlin usulüne göre gözlenmesi de mümkündür. Hesaplar, hilâlin yeryüzünden görülebilme ölçüsüne dayandırıldığı takdirde, -ihtilâf-ı metalı-'ya itibar etmemek şartı ile- hesap ile bu gözlem arasında bir mübayenet de olmayacaktır.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Muhammed el-Alvinî İslâm Kültür Merkezi Müdür ve İmamı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Cevher es-Sıddıkî Yüksek Mahkemesi Reisi ve Baş Hakim

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Prof. M. Hamidullah Üniversitesi Şarkiyat Profesörü

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Dr. Suphi Salih Üniversitesi Edebiyat ve İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı ve Din İşleri Yüksek Meclisi Başkan Vekili

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Sarhoşun talakı vaki olur. Şafiî imamlarının çoğunluğu bu görüştedir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Talak (boşama/boşanma) Kitabı
Konu: Talakla Alakalı Hadisler
1-) Muhammed Ali el-İsa Temyiz Mahkemesi Müsteşarı ve ru'yet Heyeti Başkanı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Dr. Abdüs-Samet el-Kadhî Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) İbni Şihab (Ez-Zührî)'den: b. Abdülaziz bir gün (ikindi) namazını geciktirdi. O sırada huzuruna giren Urve b. Zübeyr (onu uyarmak için) şu hadisi nakletti: Kûfe'de bir gün Mugire b. Şube O zamanlar Mugîre b. Şube, Hazret-i Ömer tarafından Küfe valisi olarak tayin edilmişti.  (ikindi) namazını geciktirmişti. O sırada yanına girmiş olan Ebû Mes'ûd el-Ensârî: Bunu neden yaptın Mugire? Hatırlamıyor musun, birgün Cebrail gelmişti de öğle namazını kılmıştı. Sonra Resûlüllah da kılmıştı. Sonra (ikindi) namazını kıldı, Resûlüllah da kıldı. Sonra (akşam) namazını kıldı, Resûlüllah da kıldı, daha sonra (yatsı) namazını kıldı, Resûlüllah da kıldı. Daha sonra da sabah namazını kıldı, Resûlüllah da kıldı. Ondan sonra da (Cibril): «Bunlarla emrolundun, buyurdu.» demişti. Yani hergün namazı, bu beş vakitte kılmakla emrolundun. Diğer bir Rivâyette Cibril: «Sen bunu tebliğ ile emrolundun,» dedi. üzerine Ömer b. Abdülaziz: Urve, ne dediğini iyi düşün; Resûlüllah'a namaz vakitlerini bildiren Cibril mi idi?» diye sordu. Urve de: Beşir b. Ebî Mes'ûd, babasından böyle Rivâyet etti» dedi. Buhari, Mevakîtu's-Salât, 9/1; Müslim, Mesâcid, 5/166,187.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Namaz Vakitleri Kitabı
Konu: Namaz Vakitleri
1-) Ahmed Hammânî Din Kurulu Başkanı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Dr. Kafravî İşleri Genel Başkanı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Ziyaeddin Babahan Asya ve Kazakistan Müslümanları Reisi

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Şeyh İbrahim el-Habib Kadı'l-kudatı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Tayyar Altıkulaç İşleri Başkanı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Vaktin sosunda yalnız bir rekâtı kılınan namazın tamamı kaza değil eda sayılır, Neufflpıamazın, bu derece dar bir vakte kadar kasten geciktirilmesini ulemanın caiz görmediğini söylemiştir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Namaz Vakitleri Kitabı
Konu: Namaz Vakitleri
1-) Dato Şeyh Abdülmuhsin Müftisi

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Salih Özcan

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) A. Muhammed Ali el-Kasimî ve Din İşleri Başkanlığı Müsteşarı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Dr. Eminullah Vezîrî İşleri Genel Müdürü

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Afganistan

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Dr. Yusuf el-Halife Ebu Bekir İşleri ve Evkaf Bakanlığı Müsteşarı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) M. el-Habîb el-Hoce Müfitisi ve Zeytuniyye Şeriat Fakültesi Profesörü

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Ya suçlunun zina yaptığım isbat eden dört şahit,

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Hudud (şer’î Cezalar) Kitabı
Konu: Zina İşlediğini İtiraf
1-) Yusuf Ahmed es-Sıddıkî Yüksek Temyiz Mahkemesi Bşk. Yd.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Dr. Muhammed Ishak Üniversitesi Arap Dili ve İslâm Kürsüsü Profesörü

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Abdülaziz b. Abdullah Telif ve Tercüme Enstitüsü Genel Müdürü ve Karaviyyin Üniversitesi Profesörü

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Feyyaz Abdüllatif en-Necm Fen Fakültesi Doçenti

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Rifat Mustafa Müftisi

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
1-) Gebe develerin karnındaki yavruların satışı,

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Alış - Veriş Kitabı
Konu: Hayvan Satışlarında Caiz Olmayan Şeyler
2-) Astronomların hesapla tesbit ettikleri Kameri Aybaşlarına dinen itibar edilebilmesi için, onların bu tesbitlerini Hilâlin güneş battıktan sonra ve görüşe mani engellerin bulunmaması halinde gözle görülebilecek şekilde, ufukta fiilen mevcut olması esasına dayandırmaları gerekir ki, bu Rü'yete «Hükmî Rü'yet» denir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
2-) Develerin sulbündeki yavruların satışı,

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Alış - Veriş Kitabı
Konu: Hayvan Satışlarında Caiz Olmayan Şeyler
2-) Hadis-i şerifle yasaklanan ilm-i nücum, günümüzün müsbet ve modern astronomi ilmi değildir. Bugünün müsbet ilmi olan astronomiyi, İslâm'ın yasaklanmış olması muhaldir. Burada işaret edilen ve yasaklanan şey yıldızların hareketlerinden geleceğe ait haber ve hükümler çıkarmağa ve bir takım hurâfi bilgiler elde etmeğe çalışmasıdır. Nitekim âlimler bu ve benzeri hadis-i şeriflerde geçen «MÜNECCİM» terimini, «yıldızların doğup batmasından geleceğe ait haber veren kimse,» «KAHÎN» terimini ise «bir şeyi vukuundan önce haber veren veya gayb hakkında hüküm veren kimse» diye tarif etmişedir. a.g.c, 245. bu hadis-i şeriflerde zemmedilen kişiler, bütün kudret ve tasarrufun gök cisimlerine ait olduğunu ileri süren müşrik arap kâhinleri ve bakıcılarıdır. Gerçekten de bunlara inanan ve bunların ardından gidenlerin küfründe şüphe yoktur. Hesabın ve yıldızların bazı bilgileri elde etmede bir takım işaretler ve vasıtalar olduğuna inanan ve elde ettiği bilgilerle amel eden kişilere küfr isnat etmekten, herkesin Allah'a sığınması gerekir.  bkz., a.g.e.,1, 246.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
2-) Haram olduğunu inkâr eden dinden çıkar.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, İçecekler Ve İçkiler Kitabı
Konu: Şarabın Haram Kılınmasıyla İlgili Diğer Hadisler
2-) Sarhoşun talakı vaki olmaz. Müzenî'nin görüşü de böyledir Osman b. Affan, Rabîa ve Yahya b. Said el-Ensarî'den de böyle Rivâyet edildi. Talak vaki olmasında asıl olan delil şudur: Hırsızlıktan dolayı elinin kesilmesi,, birini haksız yere öldürdüğü için kısas yapılması gereken kişinin verdiği talak da vaki olur. Ebu'l-Velid der ki: Yukarda söz konusu olan sarhoşun şuuru tamamen kaybolmamıştır. Aklının başında olup olmadığı, istediğini istediği şekilde yapabilmesiyle belli olur. Şuuru tamamen kaybolmamış bir sarhoş, bir kişiyi haksız yere öldürürse ittifakla kısas gerekir. Adam bayılma derecesinde sarhoş olmuş, hiç aklı başında kalmamış, ne yaptığını bilmiyorsa bunun verdiği talak geçerli değildir. Zaten bu şekildeki bir kişi vurmaya kadir olamadığı gibi, öldürmeyi ya da başka bir şeyi de kastedemez.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Talak (boşama/boşanma) Kitabı
Konu: Talakla Alakalı Hadisler
2-) Urve der ki: Âişe (radıyallahü anha) bana: «Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ikindi namazını, güneş henüz odamın duvarında yükselmeden kılardı.» Güneş doğduğunda ışıkları önce odanın tabanına vurur, Güneş batıya ufağa indikçe odanın duvarına yükselir. Âişe validemiz, yukarıdaki sözüyle Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ikindi namazını ilk vaktinde kılardı, demek istiyor. dedi. Buhari, Mevakitu's-Sâlat, 9/1; Müslim, Mesâcid, 5/167; Şeybanî, 3.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Namaz Vakitleri Kitabı
Konu: Namaz Vakitleri
2-) Kamerî ayların başlamasına esas alınacak sınır, kavuşum (içtima) zamanı değil, Ayın hilâl halinde, yeryüzünden ilk defa görülebileceği zaman olmalıdır. Çünkü, bu konudaki ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde «RÜYET» ve «HİLAL» lafızları kullanılmıştır. Bilindiği üzere içtima halinde, Ayın yeryüzünün hiçbir yerinden rü'yeti mümkün değildir. Hilâl ise, Ayın yeryüzünden ince bir kavs halindeki görüntüsü demektir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
2-) Dr. Ali Eba Hüseyîn Vesikalar Arşivi Uzmanı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
2-) Prof. Abdülhamid Tahir Üniversite Rektörü

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
2-) Abdülkadir Sönmez İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
2-) İbn Abdurrazık Krallığı Muvakkıtı

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
2-) Ömer Beşir M. en-Na'me Uyanış Camii İmam-ı Hatibi

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]
2-) Ya da suçlunun kendi itirafı. Suçlu itirafında devam ederse ceza tatbik edilir.

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Hudud (şer’î Cezalar) Kitabı
Konu: Zina İşlediğini İtiraf
2-) Abdülkerim Azlun

Kaynak: İmam Malik Muvatta, Oruç Kitabı
Konu: Oruca Başlarken Ve Bitirirken Hilâle Göre Hareket Edilmesi [1]