Sünen-i İbn Mâce Hadis Kitabı

1-) — İlâhî hükme uygun bir hüküm verme kudreti.

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Namazı Lâyıkı Veçhile Eda ...
Konu: Kudüsteki Mescîd-i Aksâda Namaz Kılmak
2-) — Kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat.

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Namazı Lâyıkı Veçhile Eda ...
Konu: Kudüsteki Mescîd-i Aksâda Namaz Kılmak
3-) — Yalnız namaz kılmak için Mescidi Aksâ'yi kastedip gelen kimsenin annesinden doğduğu gün gibi günahlarından çıkması. (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: (Süleyman (Aleyhisselâm) in dilediği ilk iki şey kendisine verilmiştir. Üçüncü dileğinin de kendisine verilmiş olmasını umarım.) "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Namazı Lâyıkı Veçhile Eda ...
Konu: Kudüsteki Mescîd-i Aksâda Namaz Kılmak
425-) - “... Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den; Şöyle derdi: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu: birisi gece uykusundan uyandığı zaman eline iki veya üç defa su dökmeden kaba sokmasın. Çünkü elinin nerede gecelediğini bilmez. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Uykudan Uyanan Adam, Elini Yıkamadan Önce Kaba Sokabilir Mi? Bâbı
426-) - “... Sâlim'in babası (Abdullah bin Ömer) (radıyallahü anhümâ)’dan şöyle rivâyet edilmiştir. Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:; birisi uykusundan uyandığı zaman elini yıkayıncaya kadar kaba sokmasın. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Uykudan Uyanan Adam, Elini Yıkamadan Önce Kaba Sokabilir Mi? Bâbı
427-) - “... Câbir (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: uykudan kalktıktan sonra abdest almak istediği zaman elini yıkamadan abdest su kabına sokmasın. Çünkü şüphesiz, elinin nerede gecelediğini ve elini neyin üzerine koyduğunu bilmez. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Uykudan Uyanan Adam, Elini Yıkamadan Önce Kaba Sokabilir Mi? Bâbı
428-) - “... El-Hâris (radıyallahü anh)’den şöyle dediği rivâyet olunmuştur : (radıyallahü anh) su istedi, (su getirilince) ellerini, kaba sokmadan önce yıkadı. Sonra dedi ki: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in böyle yaptığını gördüm. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Uykudan Uyanan Adam, Elini Yıkamadan Önce Kaba Sokabilir Mi? Bâbı
429-) - “... Ebü Saîd-i Hudri (radıyallahü anh)'den rivâyet edildiğine göre Resûl-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: üzerinde Allah adını zikretmeyenin abdesti yoktur. ) ". . Said bin zeyd (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: (Abdesti olmayanın namazı namazı yoktur. Abdest üzerinde Allah adını zikretmeyenin abdesti yoktur. ) "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Tesmiye Allahı Anmak Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
431-) - “... Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den: (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu, demiştir: (Abdesti olmayanın namazı yoktur. Abdest üzerinde Allah adını zikretmeyenin abdesti yoktur. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Tesmiye Allahı Anmak Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
432-) - “... Sehl bin Sa'd eş-Sâidî (radıyallahü anh)’den, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir : olmayanın namazı yoktur. Abdest üzerinde Allah adını zikretmeyenin abdesti yoktur. Ve Peygamber üzerine salâvat getirmeyenin namazı yoktur. Ensar'ı sevmiyenin namazı da yoktur. ) ...

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Tesmiye Allahı Anmak Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
434-) - “... Âişe (radıyallahü anhâ)’den: söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) abdest aldığı zaman, saç ve sakalını taradığı zaman ve ayakkabı giydiği zaman sağdan başlamayı severdi. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Sağdan Başlamak Bâbı
435-) - “... Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)'den : söylemiştir: (Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: aldığınız zaman sağ uzuvlarınızdan başlayınız. ) ... Ebü'l-Hasan bin Seleme dedi ki: Bize Ebû Hatim tahdis etti. (O da dedi ki) bize Yahya bin Salih ile İbn-i Nüfeyl ve başkalan tahdis ettiler. Dediler ki: Bize Züheyr (bin Muâviye) tahdis etti. (Bir önceki senedde anılan El-A'meş ve Ebû Salih aracılığı ile) Ebû Hüreyre hadîsini zikretti. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Sağdan Başlamak Bâbı
437-) - “... İbn-i Abbâs (radıyallahü anh)’den şöyle söylediği rivâyet edilmiştir : Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bir avuctan mazmaza ve istinşak etti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Bir Avuçtan Mazmaza Ve İstînşak Bâbı
438-) - “... Ali (radıyallahü anh)’den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: (sallallahü aleyhi ve sellem) abdest aldığında bir avuçtan üç defa mazmaza ve üç defa istinşak etti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Bir Avuçtan Mazmaza Ve İstînşak Bâbı
439-) - “... Abdullah bin Vezîd El-Ensârî (radıyallahü anh)’den: Şöyle söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bize gelmişti. Bizden abdest için su İstedi. Ben O'na su getirdim. Bir avuçtan mazmaza ve istinşak etti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Bir Avuçtan Mazmaza Ve İstînşak Bâbı
440-) - “... Seleme bin Kays (El-Eşcaî) (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir: (sallallahü aleyhi ve sellem) bana buyurdu ki: (Abdest aldığın zaman (burnuna su çektikten sonra) sümkür ve taşla istincâ ettiğin zaman taş sayısını tek yap. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Îstinşak Ve İstinsabda Mübalağa Etmek Bâbı
441-) - “... Lakît bin Sabıra (radıyallahü anh)’den şöyle dediği rivâyet- olunmuştur: : Yâ Resûlallah! (sallallahü aleyhi ve sellem), (şer'an övülen) abdestten bana haber buyurunuz, dedim. Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki : İsbâğ et (= tam ve mükemmel al) ve oruçlu olmadığın zaman istinşâkta mübalâğa et. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Îstinşak Ve İstinsabda Mübalağa Etmek Bâbı
442-) - “... (Abdullah) İbn-i Abbâs (radıyallahü anhüma)’dan rivâyet edildiğine göre Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu, demiştir : defa tam ve mükemmel olarak veya üç defa sümkürünüz. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Îstinşak Ve İstinsabda Mübalağa Etmek Bâbı
443-) - “... Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den: söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: alan kimse burnunu iyice ayıklasın ve taş ile istinca eden kimse taş sayısını (çift değil, üç, beş gibi) tek yapsın. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Îstinşak Ve İstinsabda Mübalağa Etmek Bâbı
444-) - “... Sabit bin Ebî Safiyye es-Sümâlî (radıyallahü anh)’den: söylemiştir: Ben Ebû Ca'fer (Muhammed El-Bakır) (radıyallahü anh)'a: Câbir bin Abdillah (radıyallahü anhümâ) tarafından sana: (sallallahü aleyhi ve sellem) (abdest uzuvlarını) birer defa (yıkayarak) abdest aldı, diye tahdis edildi (mi?) diye sordum. Ebû Ca'fer : dedi. Ben Ebû Ca'fer'e Resûlüllah'ın (başka bir zaman) ikişer kere (ve diğer bir defa) üçer kere (abdest uzuvlarını yıkayarak abdest aldığı da Câbir tarafından sana tahdis edildi mi?) dedim. Ebû Ca'fer : dedi. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Birer Defa Abdest Uzuvlarını Yıkamak Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
445-) - “... İbn-i Abbâs (radıyallahü anh)’den, şöyle dediği rivâyet edilmiştir : defa) Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'in (abdest uzuvlarını) birer avuç su ile (yıkayarak) abdest aldığını gördüm. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Birer Defa Abdest Uzuvlarını Yıkamak Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
446-) - “... Ömer (bin el-Hattâb) (radıyallahü anh)’den: söylemiştir: Ben, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'in Tebuk savaşında (abdest uzuvlarını) birer defa (yıkayarak) abdest aldığını gördüm. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Birer Defa Abdest Uzuvlarını Yıkamak Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
447-) - “... Şakîk bin Seleme (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre söyle söylemiştir: Osman ve Ali (radıyallahü anhümâ)'nın (abdest uzuvlarını) üçer defa (yıkayarak) abdest aldıkların ve Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'in abdestinin böyle olduğunu söylediklerini gördüm. " : ... Ebü'l-Hasan bin Seleme dedi ki hadîsi bize Ebû Hatim tahdîs etti (O da dedi ki) Bize Ebû Naim tahdis etti. (O da dedi ki) Bize Abdurrahman bin Sabit bin Sevbân tahdis etti. Ve bunun mislini zikretti.

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest Uzuvları Üçer Defa Yıkayarak Abdest Almak Bâbı
449-) - “... El-Muttalib bin Abdillah bin Hantab (radıyallahü anhümâ)’dan rivâyet edildiğine göre: (Abdullah) bin Ömer (radıyallahü anhümâ)'nın (abdest uzuvlarını) üçer defa (yıkamak suretiyle) abdest aldığını ve Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'in böyle abdest aldığını rivâyet ettiğini söylemiştir. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest Uzuvları Üçer Defa Yıkayarak Abdest Almak Bâbı
450-) - “... Âişe ve Ebû Hüreyre (radıyallahü anhüma)’den rivâyet edildiğine göre: Nebi (sallallahü aleyhi ve sellem)’in (abdest uzuvlarını) üçer defa (yıkayarak) abdest aldığını söylemişlerdir.

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest Uzuvları Üçer Defa Yıkayarak Abdest Almak Bâbı
451-) - “... Abdullah bin Ebî Evfâ (radıyallahü anhümâ)'den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'in (abdest uzuvlarını) üçer defa (yıkayarak) abdest aldığını ve başını bir defa meshettiğini gördüm. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest Uzuvları Üçer Defa Yıkayarak Abdest Almak Bâbı
452-) - “... Ebû Mâlik El-Eş'arî (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre demiştir ki: (sallallahü aleyhi ve sellem) (abdest uzuvlarını) üçer defa (yıkayarak) abdest alırdı.

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest Uzuvları Üçer Defa Yıkayarak Abdest Almak Bâbı
453-) - “... Er-Rubeyyi Bint-i Muavviz bin Afra (radıyallahü anhâ)'den: söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) (abdest uzuvlarını) üçer defa (yıkamak suretiyle) abdest alırdı. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest Uzuvları Üçer Defa Yıkayarak Abdest Almak Bâbı
454-) - “... (Abdullah) İbn-i Ömer (radıyallahü anhümâ)'den : söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) (abdest uzuvlarını) birer defa (yıkayarak) abdest aldı ve : o kimsenin abdestidir ki Allah hiç bir namazını bunsuz kabul etmez.) buyurdu. Sonra (abdest uzuvlarım) ikişer defa (yıkamak suretiyle), abdest aldı ve : değerli ve kıymetli abdesttir. ) buyurdu ve (mübarek uzuvlarını) üçer defa da (yıkayarak) abdest aldı ve: abdestin en mükemmel olanıdır. Ve bu (şekil), benim ve Halilullah İbrahim'in abdestidir. Kim böyle abdest alıp tamamladıktan sonra: Allah'tan başka tapınmaya lâyık ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehâdet ederim, ) o kimse için Cennetin sekiz kapısı (beraber) açılır. Onlardan dilediğinden girer. ) buyurdu. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Birer, İkîşer Ve Üçer Defa Uzuvları Yıkayarak Abdest Almak Hakkında
455-) - “... Ubeyy bin Kâ'b (radıyallahü anh)’den şöyle dediği rivâyet olunmuştur : (sallallahü aleyhi ve sellem), su istedi ve (abdest uzuvlarını) birer defa (yıkayarak) abdest aldı. Sonra buyurdu ki : abdest görevidir.) veyahut şöyle buyurdu: (Bu, kişinin öyle abdestidir ki, onu almazsa Allah, hiç bir namazını kabul etmez. ) sonra O, (uzuvlarını) ikişer defa (yıkamakla) abdest aldı ve bundan sonra şöyle buyurdu. kişinin öyle bir abdestidir ki, onu aldığı zaman Allah ona sevabdan iki pay verir. ) sonra O, üçer defa (yıkamak suretiyle) abdest aldı. Sonra buyurdu ki : (Bu, benim ve benden önceki Resullerin abdestidir. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Birer, İkîşer Ve Üçer Defa Uzuvları Yıkayarak Abdest Almak Hakkında
456-) - “... Übeyy bin Kâ'b (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu demiştir: abdest (vesvesesi) için Velehân denilen bir şeytân vardır. Bunun için su vesvesesinden sakının. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Îktisad Ve Bunda İsrafın Keraheti Hakkında Gelen Hadisler Bâbı
457-) - “... Amr bin Şuayb'ın dedesi (baba babası Abdullah bin Amr bin el-As) (radıyallahü anhüm)'den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir: a'râbî Nebi (sallallahü aleyhi ve sellem)'in yanına gelerek abdestin nasıl alınacağını sordu. Nebi (sallallahü aleyhi ve sellem), (abdest uzuvlarını) üçer defa (yıkayarak) ona abdest almayı gösterdi. Sonra buyurdu ki: budur. Bundan fazla yapan kimse, isâe etmiş veya taaddî etmiş veya zulüm etmiş olur. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Îktisad Ve Bunda İsrafın Keraheti Hakkında Gelen Hadisler Bâbı
458-) - “... İbn-i Abbâs (radıyallahü anhüma)’dan şöyle dediği rivâyet olunmuştur : (bir defa Peygamber'in hanımlarından olan) teyzem Meymûne (radıyallahü anhâ)'nın yanında geceledim. Nebi (sallallahü aleyhi ve sellem) (gece) kalkıp eski bir su kırbasından abdest aldı. Suyu azar azar kullanıyordu. Ben de kalktım. Onun yaptığı gibi yaptım. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Îktisad Ve Bunda İsrafın Keraheti Hakkında Gelen Hadisler Bâbı
459-) - “... (Abdullah) İbn-i Ömer (radıyallahü anhümâ)'den: Şöyle söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bir adamı abdest alırken gördü ve ona buyurdu ki: (İsraf etme. İsraf etme. )

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Îktisad Ve Bunda İsrafın Keraheti Hakkında Gelen Hadisler Bâbı
460-) - “... Abdullah bin Amr (radıyallahü anhüm)’den: demiştir: (Bir gün) Sa'd abdest alırken Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), onun yanından geçti ve: israf nedir?) buyurdu. Sa'd de : -Abdestte israf var mı? diye sorunca, Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) : bir nehir üzerinde bile olsan evet. ) (abdestte israf vardır. ) buyurdu. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdestte Îktisad Ve Bunda İsrafın Keraheti Hakkında Gelen Hadisler Bâbı
461-) - “... (Abdullah) İbn-i Abbâs (radıyallahü anhümâ)'den : Şöyle söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bize abdest isbağım emretti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest İsbağı = Tam Alınması Hakkındaki Hadîslerin Beyânı Bâbı
462-) - “... Ebû Saîd-i Hudrî (radıyallahü anh)’den rivâyet olunduğuna göre kendisi Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'den şöyle buyurduğunu işitmiştir: (Allah'ın, günahlara keffâret ve hasanâtı artırmaya vesile kıldığı şeyleri size göstermiyeyim mi?) Sahabîler: Göster, yâ Resûlüllah! dediler. Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) : rağmen abdesti tam olarak almak, mescidlere doğru çok adım atmak ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemektir. ) buyurdu. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest İsbağı = Tam Alınması Hakkındaki Hadîslerin Beyânı Bâbı
463-) - “... Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu : rağmen abdesti kemâl üzere almak ve mescitlere doğru çok adım atmak ve (bir) namazdan sonra da gelecek namazı gözetlemek (beklemek) günahların kefaretidir.) "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Abdest İsbağı = Tam Alınması Hakkındaki Hadîslerin Beyânı Bâbı
464-) - “... Ammâr bin Yâsir (radıyallahü anhümâ)'den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir : Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'i, (abdest aldığında mübarek) sakalını tahlil ederken gördüm. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Sakal Tahlili Hakkındaki Hadisler Bâbı
465-) - “... Osman (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir: (sallallahü aleyhi ve sellem) abdest alırken, (mübarek) sakalını tahlil etti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Sakal Tahlili Hakkındaki Hadisler Bâbı
466-) - “... Enes bin Mâlik (radıyallahü anh)’den: söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) abdest aldığı zaman (mübarek) parmaklarım (açıp) aralıyarak (mübarek) sakalını tahlil ederdi. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Sakal Tahlili Hakkındaki Hadisler Bâbı
467-) - “... (Abdullah) bin Ömer (radıyallahü anhüma)'den : söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) abdest aldığı zaman (mübarek) yüzünün her İki yanını biraz ovduktan sonra parmaklarını aşağıdan yukarıya doğru sakalının araşma sokup karıştırırdı. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Sakal Tahlili Hakkındaki Hadisler Bâbı
468-) - “... Ebû Eyyûb El-Ensârî (radıyallahü anh)'den rivâyel edildiğine göre şöyle söylemiştir : Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'i gördüm. Abdest aldı ve (abdest alırken) sakalını tahlil etti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Sakal Tahlili Hakkındaki Hadisler Bâbı
469-) - “... Amr bin Yahya'dan (O da) babası (Yahya el-Mâadnl (radıyallahü anhüma)’dan rivâyet edildiğine göre, Yahya, Abdullah bin Zeyd'e: — ki o da Amr bin Yahya'nın ceddidir. (sallallahü aleyhi ve sellem)’in nasıl abdest aldığını bana gösterebilir misin? diye sordu. O da evet, dedi. Bunun üzerine (bir miktar) abdest suyunu istedi. Ellerine su döktükten sonra ellerini iki defa yıkadı. Sonra üç defa ağzını çalkalayıp burnuna su çekti. Bundan sonra yüzünü üç kere yıkadı. Daha sonra ellerini dirseklerle beraber ikişer defa yıkadı. Sonra iki eliyle (bütün) başını meshederek her iki elini ileri götürüp geri getirdi. Başının ön tarafından başlıyarak ellerini ensesine kadar götürdü. Sonra ellerini geri getirerek başladığı yere vardı. Bundan sonra ayaklarını yıkadı. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Başa Meshetmek Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
470-) - “... Osman bin Affân (radıyallahü anh)’den: söylemiştir: Ben Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'i gördüm abdest aldı ve (abdestte) başını bir defa mesnetti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Başa Meshetmek Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
471-) - “... Ali (radıyallahü anh)’den: söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), (abdest alırken) başını bir defa meshetti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Başa Meshetmek Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
472-) - “... Seleme bin El-Ekra' (radıyallahü anh)’den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir: Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)'i gördüm abdest aldı da başını bir defa meshetti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Başa Meshetmek Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
473-) - “... Er-Rubeyyi' bint-i Muavviz bin Afra' (radıyallahü anhâ)’dan: Şöyle söylemiştir: (sallallahü aleyhi ve sellem, abdest aidi ve (abdest alırken) başını iki defa meshetti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Başa Meshetmek Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
475-) - “... Er-Rubeyyi (Bint-i Muavviz) (radıyallahü anh)’den: söylemiştir: Nebi (sallallahü aleyhi ve sellem), abdest aldı ve (abdestte) kulaklarının zahirini ve bâtınını mesnetti. "

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Kulakların Meshi Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı
476-) - “... Er-Rubeyyi bint-i Muavviz bin Afra' (radıyallahü anh)’den: Şöyle söylemiştir: Nebi (sallallahü aleyhi ve sellem) abdest aldı ve (kulaklarını meshederken) iki (şahadet) parmak ucunu iki kulağının deliklerine soktu. " Dâvüd ve Beyhaki de Hadîsi rivâyet etmişlerdir.

Kaynak: Sünen-i İbn Mâce, Taharet Ve Sünnet (hadis)...
Konu: Kulakların Meshi Hakkında Gelen Hadîsler Bâbı